Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Yönetmelikler > Uygulama Yönetmelikleri

Çanakkale Belediyesi Hal Yönetmeliği

 BİRİNCİ KISIM
Amaç, Hukuki Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1-Bu Yönetmelik Çanakkale Belediyesi tarafından kurulan ve işletilen toptancı halinde iş yeri tahsisinin usul ve esaslarına ve toptancı halinin yönetim ve işleyişine ilişkin kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Hukuki Dayanak
Madde 2-Bu Yönetmelik 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21. maddesi ve 28.12.1997 tarih, 23214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Toptancı Hallerin Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliğin 30. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3-Bu Yönetmelikte geçen;
a)Belediye: Çanakkale Belediyesi’ni,
b)Belediye Meclisi: Çanakkale Belediye Meclisi’ni,
c)Belediye Encümeni:Çanakkale Belediye Encümeni’ni,
d)Toptancı hali: Çanakkale Belediyesi tarafından kurulan ve işletilen, yaş sebze ve meyvelerin toptan alım ve satımının yapıldığı yeri,
e)Komisyoncu:Toptancı halde yaş sebze ve meyvelerin toptan satışı amacıyla kendi adına komisyon esası üzerinden çalışan, kendilerine iş yeri tahsis edilen meslek mensuplarını

f)Tahsis sahibi: Üretici, üretici birlikleri, komisyoncular ile kendi nam ve hesaplarına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticareti ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişileri
g)Mal: Toptancı hallerde işlem gören ve belediyece yöresel özellikler dikkate alınarak çeşitleri tespit edilen ticaret konusu yaş sebze ve meyveyi
h)Bakanlık Yönetmeliği:28.12.1997 tarih, 23214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Toptancı Hallerin Yönetim ve İşleyişi Hakkında Yönetmeliği ifade eder.

İKİNCİ KISIM
İş yeri Tahsisi ve İptali ile ilgili Usul ve Esasları
Madde 4-Gerek yeni yapılacak, gerekse halen boş bulunan ve tahsis hakkının iptal edilmesi veya tahsis sahibinin iadesi nedeniyle boşalan veya bir başkasına devredilen satış yerleri bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslarla tahsis edilirler.

İlan
Madde 5-Boş işyerleri tahsis tarihinden en az 15 (on beş) gün önce Belediye tarafından ilan panolarında veya anonsla ilan edilir

Tahsis Oranı
Madde 6-Toptancı haldeki boş iş yerlerinin %10’u üreticilere, %20’si üretici birliklerine, %70’i komisyonculara ve kendi nam ve hesaplarına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticareti ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilir.
Üreticiler veya üretici birlikleri tahsis talebinde bulunmaz veya kendilerine ayrılan satış yeri sayısından az talepte bulunursa artan satış yerleri komisyonculara tahsis edilir.
Aynı şekilde, komisyoncular tahsis talebinde bulunmazsa  veya kendilerine ayrılan satış yeri sayısından az talepte bulunursa artan yerler üreticilere veya üretici birliklerine tahsis edilir.

Müracaatların Kabulü
Madde 7- Boş iş yeri için tahsis talebinde bulunmak isteyenler, ilanın yayımlandığı tarihi takip eden on beşinci günün mesai bitimine kadar 8. maddede belirtilen belgeleri ekleyerek bir dilekçe ile Hal Müdürlüğü’ne müracaat etmek mecburiyetindedirler. Toptancı halde yer tahsisi Belediye Encümenince iptal edilenler yeniden tahsis talebinde bulunamazlar.

İstenilecek Belgeler

Madde 8-Tahsis talebinde bulunanlardan Üretici Birliği, Şirket sorumlularından ve komisyonculardan aşağıdaki belgeler istenir:
a)Gerçek kişilerden belediye sınırları içerisinde ikamet ettiğine dair belge,
b)Gerçek kişilerden nüfus cüzdanı sureti,
c)Gerçek kişilerden hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, sahtekarlık, hileli iflas gibi suçlardan biriyle hükümlü bulunmadığına dair adli sicil kaydı,
d)Belediyeye kesinleşmiş borcu olmadığına dair belge,
e)Gerçek kişilerden vergi mükellefi olduğuna dair belge ,
f)Tüzel kişilerden faaliyet konuları arasında yaş sebze ve meyve ticareti olduğunu gösterir ana sözleşme (Yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin o günkü nüshası),
g)Üreticilerden mahsulü yetiştirdiği arazinin noterlikçe onaylı tapu senedi sureti veya kira sözleşmesi ile Ziraat Odasından alınmış ve üyeliklerinin bulunduğu yerdeki mülki amirce onanmış üretici belgesi,
h)Komisyonculardan Ziraat Odası, Ticaret Odası veya üyesi olduğu odadan alacağı komisyonculukla iştigal ettiğine dair belge.
i)O yıla ait teminatın tamamının Hal Müdürlüğü’nce emanete alındığına dair belge.(Tahsisi yapılmayanlara teminatları iade edilir)

Madde 9- İlk tahsiste, Müracaatların dükkan sayısından fazla olması durumunda kura çekimi yapılır.Kura çekimiyle ilgili esaslar Hukuk müşavirliğince belirlenir.
Madde 10-Maydanoz, roka, dereotu, nane, kırmızı turp (küçük demet halinde) gibi yeşilliklerin satılacağı yerler Hal Müdürlüğünce belirlenir. Bu yerler için de, sebze ve meyve satış yerleri için öngörülen hükümler uygulanır

Tahsis Ücretleri
Madde 11-Yer tahsis ücreti, her yıl Belediye Meclisince tespit edilir ve ait olduğu aydan sonraki ayın ilk iş günü ödenir. Ayın ilk iş günü sonuna kadar yatırılmayan yer tahsis ücreti için yasal gecikme faizine eş değer oranda gecikme zammı uygulanır ve 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahsil edilir.

Teminat
Madde 12-Toptancı hallerde ticari güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla kendilerine yer tahsis edilenlerden nakit, banka mektubu veya devlet tahvili olarak on iki aylık tahsis ücretinden yukarı olmamak üzere her yıl Belediye Meclisi kararıyla belirlenen miktarda teminat alınır. Mevcut teminat Ocak ayı sonuna kadar o yıl için Belediye Meclisince belirlenen miktara tamamlanır.
Tahsisin başkasına devredilmesi durumunda teminat irat kaydedilir.
Üreticilere mal bedelini ödemeyenlerin borçları teminatlarından kesilerek üreticilere ödenir. Teminatları eksilen tahsis sahipleri bir hafta içerisinde teminatlarını tamamlamak zorundadırlar.

Belediye Payı
Madde 13-Satıcılar, satılan malların toptan satış bedelinin %2 sini satış bordrosunun verildiği tarihi takip eden ayın on beş' ine kadar Belediye payı olarak Belediye ye öderler. Satış bordrosu her ayın son işgünü düzenlenerek hal müdürlüğüne verilir. Gününde ödenmeyen belediye payları için 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usülü kanununda belirtilen oranda gecikme faizi alınır ve kanun hükümleri uyarınca tahsil edilir.
Teminat miktarını aşan ödenmemiş belediye payı borcu olanların tahsis hakları iptal edilir.

Asgari Satış Miktarı

Madde 14-Toptancı haldeki satıcıların bir yıl içerisinde ödemiş oldukları yer tahsis ücretinin enaz %25 i kadar belediye payı ödemek zorundadırlar., Bu miktarda belediye payı ödememiş olanların tahsis hakları iptal edilir.

Devir ve Ortaklık
Madde 15- Toptancı halinde kendilerine yer tahsis edilenler Belediye Encümeninin onayıyla ortak alabilirler veya tahsis haklarını devredebilirler. Tahsis sahibinin vefatı durumunda tahsis hakkı mirasçılarına intikal eder. Miras yolu ile intikal eden tahsislerde Belediye başkanının onayı aranır. Tahsis hakkını devalan veya tahsis hakkı sahibi ile ortak olan kişilerinde bu yönetmelikte yazılı nitelikleri taşımaları zorunludur. Belediye ye yer tahsis ücreti ve belediye payı borcu olanlar, teminatı eksik olanlar tahsis hakkını devredemez, ortak alamaz.

Tahsisin İptali

Madde 16-Aşağıdaki durumlarda Belediyece yapılan işyeri tahsisi Belediye Encümeni kararı ile iptal edilir:
a)Tahsis sahiplerinin gerekli nitelikleri taşımadıklarının sonradan anlaşılması,
b)Tahsis sahiplerinin taşıması gerekli olan niteliklerden herhangi birini kaybettiklerinin belirlenmesi,
c) Hal yasaklarına uymamayı alışkanlık haline getirdiklerinin 26.08.1997 tarih ve 23445 mükerrer sayılı resmi gazeteyle yayımlanarak yürürlüğe giren Toptancı hal hakem kurulları yönetmeliğince kurulan Hakem Kurulu kararı ile tespit edilmesi,
d)Bu Yönetmeliğin 14. maddesinde belirtilen asgari mal satış miktarından daha az satış yapıldığının tespit edilmesi,
e)Yaş sebze ve meyve piyasasında darlık yaratmak, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için malların belli ellerde toplanması, satışından kaçınılması, stok edilmesi, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulması suretiyle serbest rekabetin engellenmesi,
f)Toptancı haldeki satış yerinin kabul edilebilir zorunlu bir sebep olmaksızın on beş günden fazla kapatıldığının Hal Müdürlüğünce tespit belirlenmesi,
g)Belediye payı ve yer tahsis ücretinin düzenli ödenmemesi ve satış bordrosunun düzenli verilmemesi. ilgililer kararın tebliğ tarihinden itibaren haldeki yerlerini otuz gün içerisinde tahliye etmeye mecburdurlar. Bu süre sonunda tahliye edilmeyen yerler belediye zabıtasınca tahliye edilir.

Hak kaybı ve terk halinde sorumluluklar
Madde 17-Kendilerine işyeri tahsisi yapılmış olan satıcıların, Bakanlık Yönetmeliğinin 27. maddesinde ve bu Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen niteliklerden birini kaybetmeleri halinde durumu en geç bir ay içerisinde Hal Müdürlüğü’ne yazı ile bildirmeleri zorunludur.
Satış yerini kendiliğinden boşaltan veya Belediye Encümeni kararıyla tahsis hakkı iptal edilen satıcıların teminatı, Hal Müdürlüğü’nce; bunların Belediyeye ve üreticilere herhangi bir borçlarının olmadığı tespit edildikten sonra iade edilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Toptancı Halin Yönetim ve İşleyişi
Madde 18-Ziraat Odasından alacakları belge ile üretici olduklarını ispatlayanlar, kendi mallarından (karpuz kavun hariç)kaç çeşit olursa olsun kilo ile satılanlarda toplam 500 kilograma kadar, karpuz ve kavun toplam 1000 kğ olanlarını, bağ ile satılanlarda toplam 100 bağa kadar olanlarını, adet ile satılanlarda toplam 100 adede kadar olanlarını toptancı hale giriş yapmadan üretici pazarında diğer pazarlarda üreticilere ayrılan bölümde perakende olarak satabilirler.
Madde 19-Toptancı halde kendisine satış yeri tahsis edilen komisyoncuların, ihracat hariç, hal dışında bizzat kendi adlarına veya başka birisiyle ortaklaşa toptan satış yapmaları yasaktır.
Madde 20-Yeşillikçilerin Hal Müdürlüğü’nce belirlenen yerlerin dışında satış yapmaları yasaktır. Yeşillikçilerden Belediye Meclisinin belirlediği yer tahsis ücreti günlük olarak ve satılan ürünlerin satış bedelinden belediye payı alınır. Madde 21-Tahsis sahipleri istihdam ettikleri kişilerin yapacakları işlemlerden ve eylemlerden Hal Müdürlüğü’ne karşı sorumludurlar. Yanlarında istihdam ettikleri kişilerin listesini Hal Müdürlüğü’ne vermek zorundadırlar.
Madde 22-Tahsis sahipleri faturalarını başkalarına vermek suretiyle kendi yerlerinde ve kendi adlarına mal sattıramazlar. Bu yola başvurulması durumunda mallar toptancı halden geçirilmemiş sayılarak Bakanlık yönetmeliğinin 10. maddesinin 3. bendine göre işlem yapılır.
Madde 23-Genel ve resmi tatil günlerinde halin açık olup olmayacağı ve halin açılış/kapanış saatleri mevsime ve günün şartlarına göre Hal Müdürlüğünce belirlenir. Belirlenen açılış/kapanış saatleri dışında mal çıkışı yapılamaz.
Madde 24-Satış yeri olarak tahsis edilen yerlerin dışına mal konulması, sergilenmesi ve her ne suretle olursa olsun işgali yasaktır. Hale gelen malların ve boş kasaların muntazam şekilde dizilmesi edilmesi zorunludur.
Madde 25-Toptanc
ı halde satış izni verilenler kendilerine gönderilen malları iyi bir şekilde muhafazaya, tartı ve satışlarda herhangi bir yolsuzluğa meydan vermeyecek şekilde hareket etmeye, üreticiyi zarardan korumak için gerekli tedbirleri almaya mecburdurlar.
Satışa sunulamayacak durumda olan mallar imha edilir. Bu durumda üç nüsha olarak düzenlenecek tutanağın bir nüshası satıcıya, bir nüshası üreticiye verilir, bir nüshası da hal müdürlüğünde muhafaza edilir. Muayene Heyetine muayene ettirilir. Muayene sonunda sağlığa zararlı olmadığı tespit edilen malların satışına izin verilir; sağlığa zararlı olanlar imha edilir. Her iki durumda da üç nüsha olarak düzenlenecek tutanağın bir nüshası satıcıya, bir nüshası üreticiye verilir; bir nüshası da Hal Müdürlüğü’nde muhafaza edilir.
Madde 26-Satıcılar, kendilerine gönderilen her parti mal için satış sonucunu ve satış bedelini beş iş günü içinde üreticiye göndermeye mecburdurlar. Beş işgünü içerisinde mal bedeli üreticiye gönderilmediği takdirde, üreticinin başvurusu üzerine mal bedeli satıcının teminatından ödenir. Mal karşılığında çek veya senet verilmesi halinde mal bedelinin ödendiği kabul edilir.
Madde 27-Satış faturalarının üzerinde yapılacak silinti, kazıntı ve değişikliklerden, yapılacak kontrolde satış faturası veya üretici faturasının eksik , geç veya yanlış tahakkuk ettirildiği veya fatura dip koçanında bulunan üçüncü suretin kaybolduğu veya mal giriş kayıtları ile faturalı çıkış kayıtlarının birbirini tutmadığı tespit edildiğinde 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17.maddesinin 5. bendine göre işlem yapılır.
Madde 28-Tahsis sahipleri, Bakanlık yönetmeliğine göre tutmakla yükümlü oldukları defterleri kontrol için talep edildiğinde Hal Müdürlüğü’ne vermeye mecburdurlar.
Madde 29-Halde satılan malların faturasız çıkarılması veya bu yola teşebbüs edilmesi yasaktır. Aksine hareket edildiğinde 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bakanlık Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.
Madde 30-Toptancı hale gelen malın kime geldiği, fatura ve irsaliyesiyle birlikte hal giriş kapısında görevlilere ibraz edilir. Ayrıca üreticilerden mal alınması durumunda müstahsil makbuzu düzenlenerek giriş kapısında görevlilere ibraz edilir.

Madde 31
-Satışa sunulan malın kabı üzerine markasının, kap darasının, malın miktar, cins ve çeşidinin doğru ve okunaklı olarak yazılması zorunludur. Bundan dolayı komisyoncular ve üreticiler müştereken sorumludurlar.
Hal Hakem Kurulu, kapların yapıldığı malzemenin cinsini, kapların boyutlarını, ağırlığını belirlemeye yetkilidir.
Madde 32-Satışa arz edilen malların darasının tam olarak düşülmesi zorunludur. Tartımdan dolayı üreticiler ve komisyoncular arasında çıkan anlaşmazlıklarda hal kantarındaki tartım esas alınır. Ancak tartımın yapılabilmesi için malların hal dışına çıkmamış ve kasanın bozulmamış olması gerekir. Madde 33-Halde mal alım satımlarında hileli usul ve yollara başvurulması yasaktır. Satışa sunulan her malın alt ve üst kısımlarının aynı standartta olması gerekir. Dökme satışlarda da (kavun ve karpuz dahil) standarda uygunluk esastır.
Madde 34-Kilo ile yapılan satışlarda 100 kg, tane ile yapılan satışlarda 150 adet, bağ ile yapılan satışlarda 50 bağ miktarındaki yaş sebze ve meyve veya bu miktarları içine alabilen dolu çuval, sandık, kasa vb. kap veya kaplar toptan satış birimi sayılır.
Madde 35-Üreticilere ait boş kapların kaybından komisyoncular sorumludur. Komisyoncular, boş kapları yedi günlük depozito süresinin bitiminden başlamak üzere 15 gün içerisinde iade etmek veya günün piyasa değeri üzerinden kesilen depozito bedelini ödemek zorundadırlar.
Madde 36-Komisyoncular, üretim masraflarına karşılık üreticilere avans verebilirler. Verilen avanslar üretici adına açılan cari hesap defterine üreticinin imzası alınmak suretiyle yazılır. Verilen bu avans için üreticiye tediye fişi imzalatılır. Bu suretle avans alan üretici malını bu satıcıya getirmeyerek başka bir satıcıya götürmesi durumunda avans veren satıcının müracaatı üzerine hal müdürlüğü üreticinin mal götürdüğü satıcıya konuyu tebliğ eder. Alacağın aslı veya miktarı üzerinde itilaf mevcut ise hakem kurulunun alacağı karara göre işlem yapılır.

Madde 37-Tahsis sahipleri Hal Müdürlüğü’nün onayı olmadan satış yerlerinin iç ve dış kısımlarında değişiklik yapamayacakları gibi ilan, reklam vb. asamazlar. Satış yerini, tretuvarları ve mal konulan yerleri temiz tutmaya ve çöplerini bir bidonda biriktirmek zorundadırlar.
Madde 38-Belediye kadrolarında hangi statüde bulunursa bulunsun Hal Müdürlüğünde çalışanların, bu görevlerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren iki yıl geçmedikçe, komisyoncular veya komisyoncuların üye oldukları dernek, oda gibi kuruluşlar tarafından istihdam edilmeleri halinde, Hal dahilinde çalışmalarına izin verilmez.
Madde 39-Tahsis sahiplerinin müşteri çekmek amacıyla hal içerisinde yüksek sesle bağırıp çağırmaları yasaktır.
Madde 40-Hal içerisinde huzur,asayiş ve emniyeti bozacak şekilde gürültü çıkarmak ve benzeri hareketlerde bulunmak yasaktır. Aksine hareket edenler için kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulur.
Madde 41-Halde kendilerine satış yeri tahsis edilenler satışa arz ettikleri malları herhangi bir kimseye veya firmaya satmaktan kaçınamazlar; malları her kim namına olursa olsun ayıramaz ve saklayamazlar.
Madde 42-Halde görevli personele görevinden dolayı hiçbir şekilde müdahale edilemez. Görevli kişiler hakkındaki şikayetler Hal Müdürü’ne yapılır.
Madde 43-Dükkanlarda satılan malların sorumluluğu dükkan sahibine aittir. Satış işlemi fatura tanzimi ile değil, malın alıcıya teslim edilmesiyle tamamlanır. Alıcılar satın aldıkları mal nakledecek vasıtayı buluncaya kadar işyeri sahibi malı muhafazaya mecburdur.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler
Madde 44- Toptancı halde hak sahibi olan satıcılar hangi sıfatla satış yaptıklarını (üreticiler, komisyoncular, kendi nam ve hesabına olmak üzere ticaret yapanlar) Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde Hal Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirmek ve işyeri tabelalarında ve kullandıkları her türlü belgede gerekli değişiklikleri yapmak zorundadırlar. Bildirimde bulunmayanlar komisyoncu kabul edilecektir.
Madde 45- Bu yönetmeliğin kabul edilmesiyle Çanakkale Belediye Meclisi’nin 15.10.1996 tarih ve 388 sayılı kararı ile kabul edilen hal yönetmeliği ve 17.10.1998 tarih ve 673 sayılı kararla kabul edilen Toptancı hali yer tahsis yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 46-Bu Yönetmelik Belediye meclisince kabul edilmesiyle yürürlüğe girer.
Madde 47-Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Belediye Başkanı yürütür.