Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Yönetmelikler > Uygulama Yönetmelikleri

Barbaros Mahallesi Harmanlık Mevkii Revizyon Tasarım Yönetmeliği

Çanakkale İli, Merkez İlçe, Barbaros Mahallesindeki 31L 1A-1B-1C-1D Paftalarda Kuzeyinde Sarıçay, batısında Çanakkale Boğazı, doğusunda  Atatürk Caddesi, güneyinde Plaj Caddesi sonrasında  sınırlı alanda hazırlanmış olan planlama ve revizyon çalışması  bölgede estetik kaliteyi artırmaya yönelik olarak uyulması gerekli tasarım ilkelerinin belirlenmesi için bir yönetmelik hazırlanması gündeme gelmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde hazırlanan yönetmelik taslağı meclis imar komisyonunca incelenmiş 06.04.2011 tarihli toplantısında yönetmelik teklifinin uygun olduğundan kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
Meclisçe yapılan görüşmede yönetmelik taslağının aşağıda yer aldığı şekli ile uygun olduğundan kabulüne karar verilmiştir.

               BARBAROS MAHALLESİ HARMANLIK MEVKİİ
                          REVİZYON ALANI  TASARIM YÖNETMELİĞİ

 Çanakkale İli, Merkez İlçe, Barbaros Mahallesindeki 31L 1A-1B-1C-1D Paftalarda Kuzeyinde Sarıçay, batısında Çanakkale Boğazı, doğusunda  Atatürk Caddesi, güneyinde Plaj Caddesi sonrasında  sınırlı alanda hazırlanmış olan planlama ve revizyon çalışması  bölgede estetik kaliteyi artırmaya yönelik olarak uyulması gerekli tasarım ilkelerinin belirlenmesi için hazırlanan tasarım rehberi Yönetmeliğidir.

 Yasal Dayanak

Madde 1) Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesine ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 21.maddesi ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 6. ve 35. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Amaç

Madde 2)  Bu yönetmeliğin amacı Çanakkale Merkez İlçe, Barbaros Mahallesi 31L 1A-1B-1C-1D  Paftalarda planlama ve revizyon çalışması yapılan bölgede estetik kaliteyi artırmaya yönelik olarak binaların fiziki durumunu oluşturan usul ve esasları belirlemektir.

 Kapsam

Madde 3) Çanakkale İli, Merkez İlçe Barbaros Mahallesindeki 31L 1A-1B-1C-1D Paftalarda Kuzeyinde Sarıçay, batısında Çanakkale Boğazı, doğusunda  Atatürk Caddesi, güneyinde Plaj Caddesi ile sınırlı alanda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce hazırlanmış olan planlama ve revizyon çalışması yapılan bölgede estetik kaliteyi artırmaya  yönelik uygulama hükümlerinin belirlenmesini kapsamaktadır.


 Uygulama Hükümleri

Madde 4) Bina yükseklikleri; Bina yüksekliklerinde saçak kotu 12.50 m. yapılacaktır. Zemin kat işyeri olması durumunda subasman kotu 0,20 m. zemin kat konut olması durumunda su basman  0,90 m. yapılacaktır. 1.kat taban kotu (döşeme üstü) 3,80 m. olacaktır. Bundan sonraki kat hizaları komşu parsellerdeki bina döşeme hizaları ile uyumlu olacaktır.

Madde 5) Çıkmalar; 10 m. ve üzerindeki yollarda çıkmalar cephe boyunca maksimum 1,20 m. yapılacaktır. Çıkmalar köşe parsellerde köşeden 1.00 m. çekildikten sonra  ve yine her parselde  yalnızca bir  komşudan en az 1.00 m. çekilecek şekilde açık veya kapalı çıkma olarak yapılacaktır. Çıkmanın açık çıkma olması durumunda komşudan 1 m. mutlaka çekilecektir. Dış cephenin giydirme ya da mantolama vb. yapılması durumunda tüm işlemler bu çıkma mesafesi içinde yapılacaktır.

Madde 6) Çatı; Revizyon alanında teras çatı yapılmayacaktır. Çatı yapılması zorunludur. Çatı malzemesi alaturka kiremit olarak yapılacaktır.  Köşe başı parsellerde çatı, kırma çatı diğer parsellerde beşik çatı yapılacaktır. Yollara mutlaka eğim verilecektir. Çatı eğimi kentin karakter ve özelliklerine uygun olarak % 33 'tür. Çatı mahya yüksekliği 4 m ' yi geçemez. Çatıda teras yapılması durumunda bina cephesinin % 40' nı aşmayacak şekilde yapılır. Çatıdaki teraslar bina köşelerine bulunduğu cephenin en fazla % 20 si kadar yaklaşır.  Çatıdaki güvercinliklerin yüksekliği maksimum 90 cm, genişliği maksimum 2 m. olarak yapılır. Teraslarda ise genişliği en fazla 3 m yapılır. Her iki koşulda da mahya yüksekliği aşılamaz. Güvercinlikler düz, üçgen veya yuvarlak olarak tasarlanabilir. Çatıda yapılacak piyeslerin tavan seviyesi en alçak yerinden 1.50 m olacaktır. Ön cephede 0.50 m. saçak ve 0.90 m.  betonarme parapet mutlaka yapılacaktır.

Madde 7) Binalarda doluluk-boşluk oranları;birbirleri ile uyumlu olacaktır. Cephede maksimum %40 oranında boşluk ve minimum %60 oranında doluluk uygulanacaktır. Zemin kat işyeri olması durumunda bu oran zemin katta aranmayacak ve doluluk boşluk hesabına alınmayacaktır.

Madde 8) Cephe kaplama ve renkler; birbiriyle uyumlu olacaktır. Ayrıca;

a) Kombi ve klima üniteleri ön cepheden görülmeyecek şekilde yerleştirilecek ve klima yapılması durumunda klima yerleri projede gösterilecektir.(Örneğin; balkonda ve çatıda gösterilmesi durumunda gizleyecek şekilde aparatlarla saklanacak)  Klima yerlerinin dış cephede yapılması durumunda aynı hizada ve binanın renk ve malzemelerine uygun malzeme ile kapatılacaktır.
b) Yağmur olukları  dış cephe ile uyumlu renkte olacaktır. Mümkünse gizli olarak yapılacaktır.
c) Zemin katın ticaret alanı olarak kullanılması durumunda tabela yerleri binaya dik konumda dışarıya çıkıntılı olmayacak, tabela yönetmeliğine uygun olarak  tabela yerleri projede gösterilecektir.
d) Anten yerleri merkezi sistem ve mümkün olduğu kadar çatının görünmeyen yerinde yapılacaktır. Güneş enerjisi yapılması durumunda merkezi sistem yapılacak ve paneller çatı eğimi ile uyumlu olacaktır. Merkezi sistem anten yerleri ve güneş enerji yerleri projede belirtilecektir.
e) Projelerde malzemelerin renk ve özellikleri detaylı olarak belirtilecek, uygulama aşamasında mimari proje müellifi ve Belediye birlikte çalışma yürütecektir. Mimari proje müellifi tarafından hazırlanacak binanın renk ve kot numaralarının belirtildiği föy bina bitiminde yerinde yapılacak kontrol ve değerlendirme sonrasında renkler uygun bulunursa Belediye ve mimari proje müellifince onaylanacak ve yapı kullanım izin belgesi aşamasında kontrol edilecektir. İskan ruhsatı sonrasında da renkler;  Belediye onayı alınmadan değiştirilmeyecektir.
f)Mimari projeler cd ortamında ve ön cephelerin renkli çıktısı ile beraber Belediyemize sunulacaktır.

Madde 9) Giriş Holü
a) Her iki yanı da yapılaşmış olan 6 m. den az cephesi olan parsellerde giriş  holü 1.20 m. yapılabilir.
b) Cephesi 9 m. ve daha fazla olan parsellerde arka bahçelere ortak kullanım alanlarından geçiş yapılabilmesi için minimum 1 m. geçiş holü bırakılacaktır.

 Yürürlük

    Madde 10) Bu yönetmelik Çanakkale Belediye Meclisince onaylanması itibariyle yürürlüğe girer.

 Yürütme

       Madde 11) Bu yönetmelik hükümlerine Çanakkale Belediye Başkanlığı yürütür.