Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Yönetmelikler > Uygulama Yönetmelikleri

Çanakkale Kordon Boyu Yönetmeliği

 

ÇANAKKALE KORDON BOYU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

(1) Çanakkale Merkez Kemalpaşa ve Cevatpaşa Mahalleleri, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi Boyunca Yapılan Kordon Boyu Çevre Düzenleme Projesi Kapsamında Kalan İşyerlerinin Açık Alan Kullanımlarının (Servis Alanları) Düzenlenmesine Ait Yönetmelik

 

Yasal Dayanak


Madde 1- Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesine 3194 Sayılı İmar Kanunun 21. Maddesine ve 3030 Sayılı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 6.ve 35.  maddelerine göre, Belediyelere verilen yetkilere dayanılarak hazırlanmıştır.

Amaç

Madde 2- Bu Yönetmeliğin amacı, Çanakkale Merkez Kemalpaşa ve Cevatpaşa Mahalleleri,  Kayserili Ahmet Paşa Caddesi Boyunca Yapılan Kordon Boyu Çevre Düzenleme Projesi Kapsamında Kalan İşyerlerinin Açık Alan Kullanımlarının kamu yararına öncelik tanıyan bir anlayışla, fiziksel yapılanmalarının projeye uygun olarak belirlenmesi ve bir bütünlük oluşturacak şekilde kente kazandırılması için, bu alanların düzenlenmesine ve kullanımına ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 3- Bu Yönetmelik, Çanakkale Merkez Kemalpaşa ve Cevatpaşa Mahalleleri, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi Boyunca Yapılan Kordon Boyu Çevre Düzenleme Projesi Kapsamında Kalan İşyerlerinin Açık Alan Kullanımlarının yer aldığı yapı adalarının önündeki kaldırım alanlarının kullanımına ilişkin tanım ve esasları kapsamaktadır.

Tanımlar

Madde 4- Yönetmelikte geçen;

a)       Belediye: Çanakkale Belediyesi’ni,

b)      Proje: Çanakkale Merkez Kemalpaşa ve Cevatpaşa Mahalleleri, Necip Paşa Cami ile Ziveriye Sokak arasında kalan kısımda yapılan Kordon Boyu Çevre Düzenleme Projesini, c)İşyeri: Kordona cepheli yapı adalarında bulunan, lokanta,  pastane, gazino, kahvehane, kafe  ve fast-food olarak işyeri ruhsatına sahip, işyerlerinde minimum 1,20m x 1,40m ebatlarında en az bir adet tuvaleti olan ticari işletmeleri,

c)       Servis Alanları(açık alanlar): Çanakkale Merkez Kemalpaşa ve Cevatpaşa Mahalleleri, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi Boyunca Yapılan  Kordon Boyu Çevre Düzenleme Projesi Kapsamında Kalan İşyerlerinin  Açık Alan Kullanımlarının yer aldığı yapı adalarının önündeki 2.00 m. yaya yolunda sonra başlayan, 7.00 m .ve işletme cephesi boyunca  bina giriş kapıları korunarak  belirlenen, işgal harcı ile tarifelendirilen  kaldırım  alanlarını,

d)      Tarife: Proje alanı olarak belirlenen yer için Belediye Meclisi'nce belirlenecek olan bedeli gösteren fiyat tarifesini, ifade eder.

e)       İstisnalar: Uygulama yönetmeliğinin 10. maddesinde yer alan kullanım fonksiyonları ve bulundukları yerin fiziki durumuna göre uygulama yönünden farklılık oluşturan işletmeleri ifade eder.

Kullanımda Uyulacak Genel Esaslar:

Madde 5- Servis alanı kullanımı için Kordona cepheli yapı adalarında bulunan işletmeciler müracaat edebilir. İşletmelerin lokanta, pastane, gazino, kahvehane, kafe ve fast-food olarak işyeri ruhsatı bulunmalıdır. Ayrıca işyerlerinde minimum 1,20m x 1,40m ebatlarında en az bir adet tuvalet bulunması şarttır.

Servis alanları mevcut yapı adalarından 2.00 m. sonra başlar. Lokanta, pastane, kahvehane, fast-food gibi yeme içme ve eğlence amaçlı işyerlerinin, kullanılmasına belediyece izin verilen servis alanları yapı adalarından 2 .00 m . yaya yolu bırakıldıktan sonra başlayan taşıt yolu yönündeki 7.00 m.  genişliğindeki kısımda yer alır. Yapı adaları ile servis alanı arasındaki 2.00 m’lik yaya yolunun geçici ya da kalıcı şekilde hiçbir şekilde ( istisnalar dışında) kapatılması mümkün değildir bu alanlar hiç bir şekilde istisnalar dışında işgaliyeye konu olamaz bedeli alınarak da olsa kullandırılamaz.

Bu kısımda yiyecek ve içecek satışı ve servisi, Belediye'ce izin verilmesi durumunda, cephesi bu bölümde bulunan işyerlerince gerçekleştirilir. İşyerlerinin bu bölüme cephesi olması, Belediye'ye servis alanlarına izin verme zorunluluğu yüklemez, verilmiş iznin iptalini engelleyemez. Ayrıca bu alanlara hariçten bir şey konulmaz. (stant, buzdolabı, mısır arabası, dondurma makinesi vb.)

Bu bölümü sınırlayan çizgilerin dışına, geçici kullanım için bile olsa reklam ya da tanıtım panosu, ticari levha, fiyat listesi, süsleme amaçlı saksı, çiçek, bitki, dekorasyon elemanları gibi hiçbir nesne konulamaz. Bölümü belirleyen çizgilerin bittiği noktada Belediyece hazırlanan projeye uygun olarak sadece çiçeklikler bulunabilir.

İşletmelerin, bu bölümde kullanacakları masa, iskemle, koltuk, tezgâh gibi eşyaların seçiminde Belediyeden alınacak onay esastır.

Gıda ve içecek firmaları ile başka ticari olan ya da olmayan kuruluşların reklam veya satış amaçlı yazı, sembol ve tabelaları bu bölüme konulamaz. Bu bölümde, hiçbir şekilde, sıcak ya da soğuk yiyecek ve içecek üretimi yapılamaz.

Bu kısımların kullanıcıları kendilerine ayrılan yer ve çevresinin temizliğinden sorumludur. Bu kısımda özel günler ve geçici etkinlikler nedeniyle belediyeden izin alınan durumlar dışında, hiçbir sesli yayın yapılamaz. Bu alanda, saat 23.00'den sonra elektronik cihaz ile müzik dahil, hiçbir ses yayını yapılamaz; gürültüye ve çevrede rahatsızlığa yol açacak hiçbir etkinlikte bulunulamaz. Bu sorumlulukları yerine getirmeyenler hakkında Çanakkale Belediyesi Zabıta Yönetmeliği'nin yaptırımlarla ilgili hükümleri uygulanır.

Servis Alanları Düzenleme Esasları:

Madde 6- Servis alanı; yapı adalarından istisnalar dışında 2.00 m. yaya geçiş alanı bırakıldıktan sonra başlayacak olup, işletmenin cephesi boyunca devam edecek 7.00 m. derinliğindeki alanı kapsar. Hiçbir şekilde bu alan istisnalar dışında belirlenen ölçüler dışına çıkamaz ve etrafı kapatılamaz. . Servis alanları ancak mevcut bina girişleri tamamen açık bırakılacak şekilde kullanılabilir. Hiçbir şekilde bina giriş alanları ve binalardan çekilen 2.00 m. yaya yolu istisnalar dışında işgal edilemez ve kapatılamaz.

Servis alanları aynı hizada ahşap vb. ayaklar üzerine yapılan, tavanı açılıp kapanabilme özelliğine sahip tente ile oluşturulan çatısı ile dört tarafı açık olan alanlardır. Bu alanın tavan hariç, diğer bölümleri hiçbir malzeme ya da örtüyle kapatılamaz.

Servis alanı olarak ayrılan kısmın zemininde ahşap ya da ahşap görünümlü malzeme ile yapılmış, yüksekliği yerden en fazla 0.18 m. olacak şekilde platform bulunabilir. Bu platformun montajı Belediyece belirtilen izne uygun olarak yapılacak olup ölçüleri projede belirtilen ölçüler dışına çıkamaz. İlave tesisat vb. yapılması durumunda bu platformla gizlenecek olup, servis alanında kablo, hortum vb. gibi ilave tesisler görünmeyecektir. Engellilerle ilgili Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ve kabul edilen Standartlara uygun olarak proje tasarım aşamasında portatif veya sabit şekilde her türlü engellinin kullanabilmesi amaçlı rampa ve düzeneklerin yapılması esastır.

Servis alanında sadece bu amaca uygun masa, sandalye, servis masası, çiçeklik, aydınlatma, ısıtma sistemi dışında herhangi bir tesis bulundurulmayacaktır. Servis alanının etrafı çiçeklik ile sınırlanacaktır. Çiçekliğin bulunduğu alanlarda çiçeklik dahil 1.50 m.yi geçmeyecek yarım cam yapılarak rüzgardan korunma sağlanabilir. Çiçeklik ayrıca işletmeler arasını ayırmak için de kullanılacaktır. Belirtilen çiçeklik ve camlı bölmenin planı Belediyece hazırlanmış olup, bu plana aykırı bir sınır elemanı yapılamaz. Cam yapılması durumunda işletmenin amblemi ve adı cam üzerine yazılabilir. Camın indirilip kaldırılabilir şekilde yapılması mümkündür.

Servis alanlarının güneşten etkilenen ön kısımlarına açılıp kapanabilir, çatı ile aynı malzemeden yan cephede 0.60m., ön cephede 1.00m. boyunda gölgelik yapılabilir. Gölgelikler yere sisteme uygun olarak açıldıkları durumda uçmaması için sabitlenebilir.

Gölgeliklerin üzerine tabela yapılması durumunda 0.50m. ve cephe boyunca yapılabilir. Tabelada ahşap üzerine altın sarısı ya da gümüş rengi, ahşap, pirinç veya ahşap görünümlü malzeme ile yazı yazılabilir. Renkli logosu olan işletmeler yine aynı zeminde bu logoyu Belediye onayı ile kullanabilir.

Bu madde hükümlerinin servis alanlarının binalardan çekme mesafeleri dışındaki hükümlerinin tamamı istisnalar dışında uygulanır.

Başvuru

Madde 7- İlgili işletmeler kullanım izni için Belediyeye yazılı olarak başvururlar. Bu başvuruda, kullanımın amacı ile süresi (geçici-sürekli biçiminde) açıkça belirtilir. Servis Bölümüne cephesi olan işletmeler, bu durumu kanıtlayan mülkiyet belgesini ya da kira sözleşmesini, ticaret ve esnaf sicil kaydını, imza sirkülerini ve Belediyece istenecek öteki belgeleri başvurularına eklerler.

Belediyece izin verilmesi uygun görülenler, tarifeye uygun kullanım bedelini ödeyerek ve yönetmeliği imzalayarak izin belgesini alırlar.

İzin belgesi; Yönetmelik ve Şartname hükümlerine uygun davranmaları koşuluyla, tarife gereğince kullanım bedeli ödenmiş süre için ilgililere kullanım hakkı verir.

İzin belgesi, iş yerinin herkesçe görülebilir bir yerinde bulundurulur.

İşletmeler kendi kullanımlarına ait servis alanlarını ikinci şahıslara kendi namına devredemez, başkası hesabına çalıştıramaz, alt kiracılara veremez ve kiralayamaz.

Yaptırımlar

Madde 8-

a)       İlgili maddelerde belirtilen hükümlere uymamaları ve tarife gereğince kullanım bedellerini ödememeleri durumunda, alanın kullanımı için kendilerine yer verilenlerin kullanım izinleri Belediyece iptal edilir. İzinleri iptal edilenlerin alandaki malzeme ve donanımları Belediyece kaldırılır ya da kaldırtılır.

b)      Servis alanları ancak bu yönetmelikteki şartları sağlayan işyerlerince Belediye Onayı alınarak kullanılabilir. Bu alana cephesi olan ve yönetmelikte belirtilen işyeri tanımına uymamakla birlikte Kordona cepheli durumdaki işyeri ya da meskenlerin cephesinde kalan kısımlarda yine bu proje alanı içinde kalan ve yönetmelik hükümlerini sağlayan komşu işyerlerince asıl zilyet sahibinden (elinde bulundurandan) süreli olarak yazılı izin alınıp, Belediyeye müracaat edilmesi ve onay alınması durumunda kullanılabilir. Bu alanlarda da yönetmelikte belirtilen yapısal özelliklere uygun düzenleme yapılması esastır. Asıl zilyet sahibinin verdiği izinden süresi sonrasında vazgeçmesi veya işyerini bu yönetmelikteki işyeri tanımına uygun hale getirmesi durumunda bu alanı kullanan işyeri sahibi hiçbir hak ya da tazminat talep edemez.

c)       Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden esnaflar yıl içinde en fazla 3 kez uyarılara rağmen bu aykırılığı sürdürüyor ve Belediyece durum tespit ediliyorsa, kullanıma ilişkin hakları iptal olunur ve eğer gölgelik yapılmış ise Belediyece gölgelik de söktürülerek servis alanı kulanım hakkı süreli ya da süresiz iptal edilir.

Servis Alanları Kullanım Bedeli (İşgal harcı)
Madde 9-

Servis alanları bu yönetmeliğin geçici 2. Maddesine istinaden belirlenen süre sonrasında her yıl için Belediye Meclisince belirlenen Gelir Tarifesinin servis alanın yapıldığından itibaren her yıl için Belediye Meclisince yapılan onaya göre “Kamuya terkin alan ( umuma ait yerler) üzerindeki açık alanların” 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 1. bendine istinaden günlük işgali (m2.)si” En az 0,50 KRŞ. ile 2,500.TL arasında belirlemeye Belediyemiz Encümeni yetkilidir.

İşgal harcının her yılın Ocak ayında belirlenen bedelinin yıllık işgal bedelinin peşin olarak bu ay içinde ödenmesi durumunda tespit edilen bedelin % 15’i oranında indirim yapılır. Peşin ödeme yapılmaması durumunda da her ayın 15’i itibarıyla, aylık işgal bedeli Belediyece belirlenen hesaba yatırılır.

İşletme sahibinin değişmesi durumunda yeni işletme sahibinin aldığı yeni ruhsat ile Belediye’ye müracaat etmesi gerekmektedir. Daha önceki işletme sahibinin almış olduğu izinler iptal olacaktır. Bu servis alanlarının daha önce kullanılıyor olması yeni kullanıcı için müktesep bir hak oluşturmaz.

Geçici Madde 1. Proje Alanı'nın birinci bölümüne açılan işyerlerinin mevcut tabela, reklam ve tanıtım panolarının boyut ve konumları İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde belirlenen ölçü ve kurallara uygun değilse, Belediyece bu işyerlerine yapılacak tebligatı izleyen 2 ay içinde söz konusu Yönetmeliğin belirlediği kurallara göre değiştirilir.

Geçici Madde 2. Servis alanlarının yapısal düzenlemeleri bu alanlara cephesi bulunan işyerlerince Belediyece hazırlanan projeye uygun olarak yapılacaktır. Bu proje içeriğinde gölgelik olarak kullanılan tente ve strüktürünün yanı sıra, çiçeklik-cam, aydınlatma, zemin örtüsü de bulunmaktadır. Yapısal düzenlemelere ilişkin olarak işyerlerince kaynak ayrılacağı ve yapılan yapısal düzenlemeler kalıcı olacağı için bu alanları kullanan işletmelerden servis alanın yapıldığı ve kullanıma başladığı tarihten (bu tarih işletmenin "uygulama yönetmeliğini" kabul edip imzaladığı tarihtir) itibaren 2 yıl ile işgaliye bedeli alınmayacaktır.

İstisnalar

Madde 10- Kordon Boyu Düzenleme Projesi kapsamında kalmakla birlikte kullanım fonksiyonunun otel, motel sosyal tesis olması yada işyeri olmakla beraber meskenlerin bulunduğu parsellerde olmasına rağmen bina girişinin farklı bir cepheden sağlanması durumunda servis alanları Belediyece uygun görülüp ve gerekli izinler alındığında parsel cephesi boyunca ve zeminde parsele bitişik olarak da yapılabilir. Bu durumda yapılan servis alanının ön cephesinde yaya geçidini engellemeyecek gerekli mesafe bırakılır yapılan uygulamaya 13/07/2010 tarihinde Belediyece onaylanmış olan " Kordon Boyu Düzenleme Projesi" dikkate alınarak gerekli izinler Belediyece verilir.

Yürürlük


Madde 11-
Bu Yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.


Yürütme
Madde 12-
Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Belediye Başkanlığınca yürütür.