Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Yönetmelikler > Uygulama Yönetmelikleri

Otopark Yönetmeliği

 

  


 
 

 1. Yasal Dayanak

Bu Yönetmelik 3194 Sayılı İmar Kanunun 37.inci ve 44.üncü maddelerine ve 01.07.1993 tarih ve 21624 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 4(f), 4(h), 5(a) ve 5(b) bentlerinde sayılan kullanımların alt türleri ve bunlarla ilgili otopark miktarları ve 10.uncu maddesi ile otopark bedellerinin tahakkuk ve tahsil esaslarını belirlemek üzere 06.10.1993 tarih ve 752 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Otopark Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması için düzenlenmiştir.


 

 1. Amaç

Kentimizde hızla gelişmekte olan yapılaşmaya bağlı olarak nüfus da hızla artmaktadır. Nüfusa bağlı olarak arazi kullanımların yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda nüfus-araç verilerinin değerlendirilmesi ile Çanakkale Belediyesi Otopark Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi amaçlanmıştır.


 

 1. Kapsam

Çanakkale Merkez ve Mücavir Alanlarını kapsamaktadır.


 

 1. Uygulama Hükümleri

 1. Otopark ihtiyacı parselinde karşılanması mümkün olmayıp da otopark bedeli alınacak durumlar:

  1. İmar Planında

 1. Bitişik nizam

 2. Arka bahçesiz veya arka bahçe mesafesi 3,25m den az olan parseller

 3. Ticari alan

 4. Sanayi alanı

 5. Küçük Sanayi alanı,

Olup da ancak parselinde otopark çözülmesi mümkün olmayan durumlarda bu madde hükümlerindeki alanlar değerlendirilir.


 

 1.  
  1. Arazisi aracın giriş çıkışını engelleyecek derecede dik ve yamaç araziye sahip parseller,

  2. Bahçeleri yetersiz olup, bodrum katında yapılamaması durumu,

  3. Üzerinde korunması gereken yapı veya yapıların bulunduğu ve parselinde yapılacak otoparkın bu yapıların özelliğini veya görünümünü bozacak durumda olması hali,

  4. Araç giriş ve çıkışı trafik akışını engelleyecek düzeyde trafiğin yoğun olduğu Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi, Demircioğlu Caddesi, Pirireis Caddesi üzerindeki ve Kentsel Sit Alanındaki parseller,

  5. Otopark yapılmasını gerektirecek nitelik ve büyüklükte yapılacak tadilat ve ilavelerde otoparkın parselinde çözümünün çeşitli nedenlerle mümkün olmaması durumundaki parseller, olarak belirlenmiş olup, münferit talepler bu durumlara göre değerlendirilecektir.


 

 1. Otoparkların düzenlenmesine ilişkin hususlar:


 

 1.  
  1. Bina otoparklarının düzenlenme esasları:

a) Bina arka bahçelerinde kapalı olarak yapılacak otoparklarda imar yönetmeliğinin müştemilatlarla ilgili hükümlerine uyulacaktır.

b) Arka bahçelerde otopark yapılacak veya düzenlenecekse yan bahçe en az 3 metre olacak ve bu alan teras veya giriş merdiveni ile daraltılmayacaktır.

c) Otopark, gerekli sayıdaki her bir aracın rahatça, bir diğer aracı etkilemeden girip çıkabileceği ve park edebileceği şekilde düşünülecektir. Bu düzenlemede bir aracın boyutları minimum 1.80 m x 3.50 m olarak düzenlenecektir ve her bir binek araç için 20 m² lik alan bırakılacaktır.

d) Bina ön cephe hattı gerisinde kalmak şartıyla binaların arka ve yan bahçelerinde tabii zeminin altında, parselin tamamı veya bir bölümünde otopark yapılabilir. Otopark giriş çıkışı ön bahçe mesafesi içinde de sağlanabilir.

e) Bina otoparkları, yapı ruhsatı aşamasında mimari proje üzerinde park ediş şekilleriyle açık olarak gösterilecek ve yapı kullanım izin belgesi verilmesi aşamasında yerinde yapıldığı kontrol edildikten sonra iskan düzenlenecektir.

f) Bina bodrum katında ve bahçede düzenlenen otoparklar ortak alan olarak düzenlenecektir.

g)Arsa alanı 500m2 ve 500m2den fazla veya 3 ve daha fazla blok bulunan parsellerde otopark ihtiyacının tamamı kendi parselinde çözülecektir.

h) Alışveriş merkezlerinin (AVM) otopark ihtiyacının tamamı yer altı yada yer üstünde olacak şekilde parselinde düzenlenecektir.


 

 1.  
  1. Bölge otoparkları ve genel otoparkların düzenlenmesine ilişkin hususlar:

Bölge otoparkları ve genel otoparklar imar planlarında tespit edilen yerlerde plan esaslarına uygun olarak yer üstünde veya yer altında açık kapalı veya çok katlı olarak yapılabilecektir.


 

 1. Otopark aranması gereken kullanımlar ve bunlara ait en az otopark miktarları:


 

Kullanım Çeşitleri Miktarları

 1. Meskenler

a) Net 70 m² (dahil) ye kadar olan her 3 daire için 1 otopark

b) Net 70 m² den büyük her 2 daire için 1 otopark

c) Net 149 m² den büyük her daire için 2 otopark

2- Ticari amaçlı yapılar ve büro binaları her 50 m² için 1 otopark

3- Konaklama Tesisleri

Oteller ve Moteller – 5 oda için 1 otopark

Tatil Köyleri – 4 oda için 1 otopark

Apart Oteller – 2 ünite için 1 otopark

Pansiyonlar – 6 oda için 1 otopark

Termal Tesisler – 4 oda için 1 otopark

Kampingler – 1 ünite için 1 otopark

Kırsal Turizm Tesisleri – 4 ünite için 1 otopark

Diğerleri – 72 m² ye kadar 1 otopark

4- Yeme, içme, eğlence tesisleri – masa sayısına göre 1 otopark

(Mutfak,wc vb.gibi hizmet alanları düşüldükten sonra

her 10m2 ye bir masa gelecek şekilde hesaplanacaktır.)

5- Sosyal kültürel ve spor tesisleri – 30 oturma yeri için 1 otopark

6- Kongre ve sergi merkezleri kapasitesinin %5 i oranında 1 otopark

7- Eğitim tesisleri 400 m² ye kadar 1 otopark

8- Sağlık yapıları 125 m² ye kadar 1 otopark

9- İbadet yerleri 300 m² ye kadar 1 otopark

10- Kamu kurum ve kuruluşları 100 m² ye kadar 1 otopark

11- Sanayi depolama ve toptan ticaret 200 m² ye kadar 1 otopark

12- Küçük sanayi 125 m² ye kadar 1 otopark

13- Semt pazarı 100 m² ye kadar Pazar alanı için, 1 otopark yeri ayrılır. Otopark miktarının, engellilere ayrılanlarda dâhil araç park yerlerinin varsa parsel sınırından itibaren otopark rampasının, trafik akışının ve tesis kapasitesinin yapının onaylı mimari projesinde sayısal değerleri ile birlikte belirtilmesi zorunludur.

4. Otopark bedelleri ruhsat aşamasında Gelir tarifesine belirtildiği şekilde tahsil edilir.


 

5- Bu yönetmelikte bulunmayan hükümler 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikleri , 01.07.1993 tarih ve 21624 sayılı otopark yönetmeliği ve Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ hükümlerine göre değerlendirilecektir.


 

6- Yürürlük

Bu yönetmelik Çanakkale Belediyesi Meclisince onaylanması itibariyle yürürlüğe girer.


11.09.2006 Tarih 2006/197 sayılı Belediye Meclis Kararı ile uygulanmakta olan 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ne İlave ve İlave Maddeler Hakkında Değişiklik Hükümlerine ilave edilmek üzere;


EK MADDE: Çanakkale Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra, kat maliklerinin salt çoğunluk kararı alınmak koşuluyla, binaya herhangi bir yük getirilmeksizin binaların açık balkonları iç duvar yıkılmadan sadece katlanır cam ile kapatılabilir.