Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Yönetmelikler > Uygulama Yönetmelikleri

Emir Ve Yasaklar Yönetmeliği

 


T.C.
ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu yönetmeliğin amacı, Çanakkale Belediyesine kanunların verdiği yetki kapsamında belde halkınca yerine getirilmesi gereken emirler ile yapılması yasak olan fiillerin belirlenmesidir.

Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu yönetmelik hükümleri, Çanakkale Belediyesi görev yetki ve sorumluluğunda bulunan yerlerdeki,  imalathane, ticarethane gibi işyerleri ile meskenleri ve herhangi bir işyerine bağlı olmaksızın hizmet veren kişileri ve tüm kent halkını kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3
- (1) Bu yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanun'unun 15/b bendine dayanılarak; 5393 sayılı   Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 1608 sayılı Umuru Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki 486 Numaralı Kanun, 5326 sayılı Kabahatler   Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik (5259 sayılı Polis ve Vazife Salahiyet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Yürürlükteki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin mevzuat) ve Belediye Zabıtası Personel Yönetmeliği ile Belediyelere görev yükleyen diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar
 Madde  4-
Bu Yönetmelikte geçen;
a)Belediye: Çanakkale Belediyesi’ni,
b)Belediye Başkanı: Çanakkale Belediye Başkanı’nı,
c)Belediye Meclisi: Çanakkale Belediye Meclisi’ni,
 ç)   Belediye Encümeni: Çanakkale Belediye Encümeni’ni,
d)Belediye Zabıtası: Çanakkale Belediye Zabıtası’nı ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurallar, Emir ve Yasaklar

 Genel Kurallar
Madde 5
– (1) Belediye  Zabıta  Memurlarının  görevlerini  yaptıkları  sırada, yanlış  bilgi vermek ve  asılsız  bildirimde  bulunmak,  görevlerini engelleyecek  biçimde  zorluk çıkarmak, kamuoyu oluşturmak, kalabalık  yapmak  suretiyle görevlerine müdahalede bulunmak yasaktır.


Huzur, Sükûn, Sağlık, Emniyet ve Selametle İlgili Emir ve Yasaklar
Madde 6
- (1) Belediye  sınırları  içerisinde  her  türlü  Kamu  Malına  zarar  vermek  yasaktır.
(2) Şehir içerisinde yapılan kazı, asfalt, yol vb. çalışma alanlarına her türlü motorlu ve motorsuz araçlarla girmek, park etmek, yapılan çalışmalara zarar vermek yasaktır. Önceden planlanarak bilgilendirme yapılmış ve devam eden çalışma alanlarında yapılacak olan düzenleme veya yapım işlerini engelliyorsa araçlar, çekici marifetiyle çektirilir.

 (3) Yollarda,  meydanlarda,  umumi  nakil  vasıtalarında  ve  herkesin  girip  çıkabileceği mahallelerde; yerlere  tükürmek,  sümkürmek,  halkı  tiksindirecek, sıhhatini  bozacak fiil ve eylemlerde bulunmak yasaktır.  

 (4) Bina  sahipleri  yağmur  sularını, soba  borularından  meydana  gelen  dumanlarını, kirli sularını,  gelip  geçenlerin  üzerine  damlatmamak  ve  sokakları  kirletmemek  için mümkün  olan  tedbirleri almaya  mecburdurlar. Her  ne   olursa  olsun  cadde  ve  sokaklara  pis su  (sabunlu, çamurlu, kireçli  vb.)  akıtmak  yasaktır.  

 (5) Meskenlerin  balkonlarında  veya  işyerlerinde,  yol  kenarlarında  ya da  mahalle  aralarında ızgara,  mangal  vb.  ateş  yakarak  çıkan  dumandan  dolayı  çevrede  oturanları  rahatsız etmek yasaktır.

 (6) Parklardaki kanepe ve diğer levazımı, amacı dışında kullanmak, belediyece  belirlenen  piknik  alanlarının  dışında  mangal  veya  ateş  yakmak  yasaktır.

 (7) Konut alanlarının bulunduğu yerlerde Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak her türlü tamirat, tadilat, inşaat faaliyeti vb. işleri sabah saat 10:00’ dan önce, akşam hava karardıktan sonra yapmak yasaktır. ( Başkaca alınmış bir karar, mevzuat ve yönetmelik yoksa)

 (8) Umuma mahsus alanlardaki, yürüyüş parkurlarını, gezi alanlarını, spor alanlarını ve aletlerini başkalarının kullanımını engelleyecek şekilde hal ve davranışlarda bulunmak yasaktır.
 
(9) Parkomatlı otoparklara kamyon ve ağır taşıtlarla girmek yasaktır.

 (10) Umumi yerlerin izin verilmeyen alanlarında oyun, spor ve benzeri etkinlik yapmak yasaktır.

(11)Camii avlularında, abidelerin etrafında, köprü, iskele, istasyon vb. yerlerde oturma yerlerinin dışında oturmak, herhangi bir eşyasını bırakarak buraların intizamını bozmak yasaktır.

(12)Her türlü motorlu veya motorsuz taşıtları, cadde, sokak, kaldırım, meydan vb. yerlere izin almaksızın bırakarak yayaların geliş ve geçiş güvenliğini tehlikeye düşürmek, şehrin görünümünü olumsuz etkilemek yasaktır.

(13)Boş bulunan arsa veya arazisini muhafaza altına almamak, izinsiz görüntü kirliliği yaratacak herhangi bir şey yapmak ve depolamak yasaktır.

(14)Meydan, sokak, kaldırım, pazar, iskele, gar, istasyon, köprü, geçit ve benzeri umuma mahsus yerlere eşya vb. şeyler koyarak nizam ve intizamın bozulmasına sebebiyet vermek yasaktır.

(15)Güneş battıktan sonra her ne sebeple olursa olsun mezarlıklara girmek yasaktır.

(16)Mezarlıklarda Belediyeden ruhsat almadan her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak yasaktır.

(17)Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vs. engellere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını ihlal etmek ve mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak yasaktır.

(18)Alkol ve uyuşturucu alarak kontrolünü kaybedenler, madde bağımlıları, ehliyetsiz ve izinsiz dua okuyucularının, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların, beraberinde köpek ve sair hayvanat getirenlerin mezarlık içine girmesi yasaktır.

(19)Umumi yerlerde yapılması men edilen fiilleri mezarlıklarda yapmak ve cenaze sahiplerinden zorla para istemek yasaktır.

(20)Her türlü yıkımlarda önlem almadan etrafı rahatsız edecek şekilde çalışmak yasaktır.

(21)Çöp kaplarına; çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeleri koymak ve geri dönüşüm atıklarını ayırmamak  yasaktır.

(22)Ön balkon ve pencerelerine, gelip geçenlere ve alt katlarda ikamet edenlere zarar vererek huzursuz edecek şekilde, kurutmak ve havalandırmak maksadı ile çamaşır vb. şeyler asmak, apartman ve binaların dışında, ortak kullanım alanı veya başkaca yerlere belediyenin izni olmaksızın çöp toplama ve biriktirme yeri yapmak yasaktır.(Çöp biriktirme yerleri belediyenin izin vereceği yere ve belirleyeceği şekilde yapılabilir.)

(23)Binaların balkon, pencere ve teraslarında etrafı huzursuz edebilecek koku neşredecek gıda maddesi bulundurmak yasaktır.

(24)Cadde, sokak ve meydanlarda gelip geçenler için tehlike arz edebilecek şekilde, kayar ayakkabı, tekerlekli paten, buz pateni, kızak v.b. ile yürümek, kaymak, oyun oynamak yasaktır.

(25)Meydan yol ve kaldırımlarda her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet tedbirlerini almadan geceleri işaret ve ışıklarla tehlikeyi belirtmeden bırakmak ve çalışmak yasaktır.

(26)Cadde, meydan ve sokak üzerindeki binaların yüzlerine bayrak, izin alınmak şartıyla levha, afiş ve benzerlerini sağlam bir surette sabitlemeden asmak yasaktır.

(27)Şehrin içindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, bostan kuyusu, mahzen vb. çukurları üstü açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek, gerekli emniyet tertibatı almamak yasaktır.

 (28)   Merkezi ısınan site ve apartmanlarda uygun ve yetkili kişiler dışında ehliyetsiz kişilere kalorifer yaktırmak ve yetkili olsa bile kurallara aykırı yakarak ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğine neden olmak yasaktır.

  (29)    Her türlü spor saha ve alanlarında, çevre sakinlerinin sağlığını ve huzurunu olumsuz etkileyebilecek fiillerde bulunmak yasaktır.

  (30)   Umuma mahsus alanlarda (Park, meydan, cadde, sokak, binaların ortak kullanım alanları vb.) oyuncak tüfekle atış yapmak, yaptırmak yasaktır.

(31) Belediyeden izin belgesi almadan hafriyat işi yapmak yasaktır.

 (32) İlimizde faaliyet gösteren beton santrallerine ait beton mikserlerinin, belediyece belirlenen saatler ve güzergâhlar dışında inşaatlara beton taşımaları yasaktır.

 (33) Şehir içerisinde ana arter ve meydanlarda, okul çevrelerinde her türlü seyyar satıcı faaliyetleri yasaktır.

(34)Şehir içerisinde ve hurdacı dükkânlarında kâğıt, çöp, lastik vb. şeyleri biriktirmek, yakmak ve yol kenarlarında gelişigüzel biriktirerek ayrıştırmak yasaktır.

(35)Ev ve işyerlerinde yakılması ve yanması uygun olmadığı halde soba vs. yakmak, duvarı kırıp baca çıkartmak, komşuları rahatsız etmek, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde soba yakmak yasaktır.


(36)Yasaklanmış yerlerde at arabası ve faytonlarla trafiğe çıkmak yasaktır.(tespiti halinde faaliyetten men edilerek at ve aracına şehir dışına çıkarılacağı kesinleşene kadar zor alım yapılır)

(37)Her çeşit eşya ve malzemenin taşıma, yükleme, boşalt­ma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı kirletmek yasaktır.
(38)Belediyenin sorumluluğunda bulunan yolların ve tretuvarların her türlü motorlu ve motorsuz araçlar tarafından zarara uğratılması veya araçların tamiratı sırasında yol ve tretuvarların tahrip veya kirletmeleri yasaktır.
(39)Şehir içerisinde amme mülkü üzerinde belediyece tespit ve tahsis edilen Parkomatlı otoparklarda kısa süreli park edecek özel ve ticari vasıta sürücülerinin park fişi almaları mecburidir.
(40)Odun, kömür vb. yakacak maddesi satan araçların cadde sokak, ana arter ve meydanlarda beklemeleri veya satış yapmaları yasaktır.
(41)Şehir içerisinde ve boş arsalarda toptan ve perakende olarak inşaat malzemeleri(çakıl, kum, tuğla vb.) odun ve açıkta kömür satmak yasak olup; bu ve benzeri maddelerin yalnızca belediyece gösterilen depolarda satışı yapılacaktır. Aksine hareket edenler hakkında yasal işlem yapılarak faaliyetleri durdurulur.
(42)Şehir içerisinde ağır yük taşıyan vasıtaların geliş ve geçişleri ilgili kurumların alacakları kararlara göre düzenlenir. (alınan kararlara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılır).
(43)Şehir içerisinde halkı rahatsız edecek şekilde motorlu testereyle(kesim motoru) odun kesmek yasaktır.
(44)Belediye sınırları içerisinde izinsiz çadır kurarak konaklamak ve barınmak yasaktır.

 

Park ve Bahçelerle İlgili Emir ve Yasaklar
Madde 7
- (1) Parklara ve umuma mahsus her türlü istirahat yerlerine kabuklu yemiş ve benzeri çöp atıklarının atılması, yatarak uyunması ve konaklamak için çadır, branda benzeri eylemleri yapmak yasaktır.

(2)Cadde ve sokaklar ile Belediye’ye ait yeşil alan ve parklarda dikili bulunan çiçek, ağaç ve çalıların koparılması, budanması, kesilmesi, dallarının kırılması, gübre vb. madde verilmesi, ilaçlanması veya bitkilere kimyasal madde sürülmesi veya dökülmesi, etrafının bozulması, tahrip edilmesi yasaktır.

(3)Parklarda her türlü motorlu ve motorsuz araçlarla gezmek, park etmek, konaklamak ve bu araçlarla seyyar satıcılık yapmak yasaktır.

(4)Belediyeye ait park ve bahçelerde tahribat yapıp, çocuk oyun araçlarına, bank ve benzeri şehir mobilyalarına zarar vermek ya da bunları zarar verecek şekilde kullanmak yasaktır.

(5)Dinlenme parklarında halkı rahatsız edecek şekilde her türlü oyun oynamak, alkollü içki içmek veya içirmek, huzur ve sükûnu bozacak şekilde davranışlarda bulunmak yasaktır.

(6)Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara doğru uzanan ağaç dalları, yaya trafiğini engellemeyecek şekilde en az 2,50 metre yükseklikten sahipleri tarafından gerekli önlem alınarak budanacak, budamayanlar hakkında yasal işlem yapılmakla birlikte bu işlem belediyece yapılıp masrafın %20 fazlası ile ilgilisinden tahsil edilecektir.

(7)Park ve bahçelerde, halkın gezip dolaştığı, dinlendiği yerlerde, çimlerde belediyenin izni olmadan köpek ve kedilerini, başıboş salarak oynatmak, gezdirmek ve dışkıları ile çevreyi kirletmek yasaktır.

 


Nizam, İntizamla İlgili Emir ve Yasaklar
Madde 8
– (1) Binaların  içinde  bodrum  v.b.  yerlerde  her  türlü    koku  yapıcı  maddeler  ile çöp vs.  biriktirmek,  yığmak  ve  çevreye  rahatsızlık  vermek  yasaktır.
  
(2)Yerleşim  alanları  içinde  hurda  depolamak  ve  ticaretini  yapmak  yasaktır.

(3)Halka  açık  ve  resmi  yapılara,  tarihi  yerlere,  halkın  kullanımına  açık  genel tuvaletlere yazı  yazmak,  kirletmek,  tuvaletler  dışında  cadde  ve  sokak  aralarında, meydanlarda ve ana arterlerde tuvalet gereksinimini  gidermek yasaktır.
 
(4)Şehir  dâhilinde  ot,  saman, talaş vb.  gibi  çabuk  yanıcı  ve  parlayıcı  maddeleri  depolamak, ahşap  yapılarda,  bodrum  ve  benzeri  yerlerde  kolaylıkla  yanan  şeyleri  biriktirmek,  koku yapıcı  maddeleri  depo  etmek,  hurda  eşyaları  izin  almadan  yakmak  yasaktır.  

(5)İki (2) veya çok katlı binalarda bağımsız bölümlerde her ne surette olursa olsun bina dışına su tesisatlarından banyo ve wclerden kaynaklanan su ve lavabo sızıntılarını akıtarak çevreyi kirletmek yasaktır.

(6)Bina,  apartman  ve  işyeri  sahipleri  binalarına  numarataj  plakası  taktırmaları  ve plakalarını  muhafazaya  mecburdurlar.  Plakası  bulunmayan  bina,  apartman  ve  işyerlerine yasal işlem yapılır.

(7)Belediye  sınırları  içerisinde  çatısı  bulunmayan  bina  üzerlerine  çirkin  görüntü oluşturabilecek  şekilde  her  türlü  eşya  koymak, baraka veya uygunsuz yapı  yapmak  yasaktır.


Trafik ve Toplu Taşımayla İlgili Emir ve Yasaklar
Madde 9
- (1) Genel taşıt araçlarına hacmi sebebi ile yolcuları rahatsız edecek, giriş çı­kışları güçleştirecek eşya veya araçlarla binmek ve başkalarını rahatsız ede­cek kirli ve koku neşredici elbiselerle girmek veya binmek yasaktır.

(2) Genel toplu taşıma araçlarında, yangın söndürme alet edevatı, ilk yardım dolabı, fren, zil, kampana vb. iç tesisatı ve tertibatını gereksiz yere karıştırmak, zarar vermek yasaktır.


(3)Toplu taşıma araçları temiz bulundurulmak zorundadır.

(4)Belediyenin ilgili birimlerinin toplu taşıma araçları ve motorlu araçlar ile ilgili, aldığı kararlara uymaları mecburidir.

(5)Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarına ait duraklarda motorlu ya da motorsuz araçlar ile durmak, park etmek ya da bekleme yapmak yasaktır.

(6)Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarının, yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş duraklar haricinde yolcu alması, indirme yapması, bekleme yapması ve park etmesi yasaktır.

(7)Ulaştırma koordinasyon merkezi veya il trafik komisyonu kararları ile park etmenin kesinlikle yasak olduğu belirlenen yerlerde motorlu ya da motorsuz araçlarla bekleme yapmak, park etmek, yolcu indirip, bindirmek yasaktır.

(8)Kendilerine tahsis edilmiş duraklarda, belirlenen sayıdan fazla araç ile duraklama yapmak yasaktır.

(9)Toplu  ulaşım  araçlarının  sürücüleri, Zabıta  Memurlarının yaptıkları  DUR  işaretine  uymaya, verilen talimat gereği yönlendireceği istikamete  gitmeye ve istenilen belgeleri sunmaya mecburdur.

(10)Toplu taşıma araçlarında yaşlı, çocuklu, hasta, hamile ve engellilere ayrılmış yerlere oturarak işgal etmek ve yer vermemek yasaktır.

(11)Toplu taşıma araçlarında yer ayırmak, fazla yer işgal etmek, yüksek sesle konuşmak, koltuklara yatmak yasaktır.

 

Çevre ve Gürültü Kirliliğiyle İlgili Emir ve Yasaklar
Madde 10
- (1) Gerekli  tedbirleri  almadan  mozaik  taşlama,  mermer  kesme  ve  benzeri işler  yapılırken işyerinden ve atölyelerden dışarıya  toz  çıkartmak  ve  çevreyi  kirletmek yasaktır.

(2)Şehir  içerisindeki  tüm  yapılarda,  yetkili  kurumlarca  belirlenen  türde  yakıt bulundurulması ve yakma  işleminin  ilgili  birimlerin  alacağı  kararlar doğrultusunda  yetkili kişiler tarafından  yapılması esastır.
 
(3)Cadde,  sokak  ve  kaldırımları  tahrip  edip kirleterek, görüntü kirliliğine sebep olmak  yasaktır.

(4)Kum,  çakıl  ve hafriyat taşınması sırasında   araç sahipleri  gereken  her  türlü  önlemi  alacak  ve  aracın  üst kısmına branda  çekeceklerdir.  Kamyonlarla ticarethanelere  mal  taşıyanlar  da bu  hükme uymaya mecburdurlar.  

(5)Binaların, ticarethanelerin  ve  umuma  mahsus  yerlerin  balkonlarından  çatı  ve  teraslardan, kapılarından  ve  buna  benzer  yerlerden  halı,  kilim,  yatak  takımı,  örtü  vb.  eşya silkelemek ve süprüntü  atmak  yasaktır. 

(6)Ticarethaneler ve meskenlerce; bulvar,  cadde  ve  sokağa  bakan  cephelerine  şehrin manzarasını  bozacak  herhangi  bir  şey  asmak ve ticarethanelerin  cephelerine sabit veya  seyyar  saçak  yapmak  yasaktır.  Ancak  güneşten  ve  yağmurdan  muhafaza  için belirlenen tip, uzunluk  ve  irtifada  seyyar-açılıp-kapanır  tente  yapılabilir. İşyerleri ve  yapıların  sokak yüzlerine kurulan  tente  ve  siperlerin  ön  ve  yan  kısımlarına açılan bezlerin  yaya kaldırımından yüksekliği en az 2,20  m.  olacaktır.  Tente    siperlerin  eni ise, yaya kaldırımını  geçmemek  koşulu  ile en  fazla  1,5  m.  olacaktır.

(7)Ticarethane veya meskenlerin;  bulvar,  cadde  ve  sokağa  bakan  cephelerine, pencere, balkon, teras v.b. yerlerine  şehrin manzarasını  bozacak,  rüzgâr, darbe  ve  sarsıntılar v.b.  olaylardan  dolayı  düşebilecek  veya yayaların ve araç  trafiği güvenliğini  tehlikeye düşürecek  olan  uydu  anteni,  klima  cihazı, çiçek saksıları, testi  v.b.  ağır  cisimlerin monte edilmesi yasaktır.

(8)Boş arsalara  belediyeden  müsaade  almaksızın  her  ne  suretle  olursa  olsun  herhangi  bir şey  yapmak  ve  depolamak  yasaktır. Bu  yasağa uyulmadığının tutanakla tespiti ve süre verilerek kaldırılması istenildiği halde, kaldırılmayanlar hakkında yasal işlem uygulanarak belediyece kaldırılıp bedeli %20 fazlası ile arsa sahibinden tahsil olunur.

(9) Sebze bahçelerinin lağım suyu veya atık su ile sulanması yasaktır. 

(10)Umumi çeşme  kanallarında,  halkı  tiksindirecek her türlü pislik yıkamak, atıklarını bırakmak,  pis  koku  yayan balık ve benzeri her türlü malzemeyi  yıkayarak  kanalları tıkamak yasaktır.

(11)Gezinti yerlerine, açık alanlara, mahalle aralarında boş arsalar üzerine, şehir manzarasını bozacak  şekilde  büfe,  kulübe  ve  baraka  yapmak,  izinsiz  çadır  kurmak  ve  bu alanları kirletmek  yasaktır.  İzinsiz  yapılan  bu  yapılar  Belediyece  yıktırılır ve  ilgililere yasal işlem uygulanır.

(12)Cadde ve sokaklarda  her  ne  suretle  olursa  olsun  motorlu  -  motorsuz  araçları  yıkamak, tamir etmek, söküp parçalayarak çevreyi kirletmek  yasaktır.  

(13)Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan sahipleri tarafından terk edilmiş, kullanılmayan  kapı,  cam  ve  çerçevesi  dökülmüş,  içerisinde  gizlenerek  suç  işlemeye müsait,  yıkılmaya  yüz  tutmuş,  can ve mal güvenliği  açısından  tehlike arz eden ve çevre  açısından  görüntü kirliliği  oluşturan araç ve    virane olmuş her türlü yapı ve binaların sahipleri tarafından  onarılması, bu mümkün  değilse yıktırılması  mecburidir. Aksine  hareket  edenlere yasal işlem uygulanır ve söz konusu olumsuzluk belediyece giderilip masrafları % 20 fazlası ile ilgililerinden tahsil olunur.

(14)Çöplerin  belirli  noktalardan  toplanabilmesi  için  Belediye  tarafından  yerleri  tespit  edilerek  konulan  çöp  bidonu  ve çöp konteynırlarına  zarar  vermek,  yerlerini  değiştirmek  yasaktır. 

(15)Caddeler  üzerine  paspas  ve  benzerlerinin  konulması,  temizlenmesi  yasaktır.  

(16)Belediyece  konulmuş  olan  sokak  levhaları,  kapı  numara  levhaları,  trafik ışıkları ve levhalarının  uyarı  yazılarını  sökmek  ve  tahrip  etmek  yasaktır.

(17)Belediye  damgası  olmayan  ve  belediyece  tayin  edilmiş  yerler  dışına  her  türlü  ilan  asılması  ve yapıştırılması  yasaktır. Belediyece  asılmasına  izin  verilen  reklam  bezleri  ve  benzerleri,  asılacak  yapının  ön  yüzüne  yapışık  durumda  ve  belirtilen  süreleri  aşmamak  koşulu  ile  asılacaktır ve süreleri dolanlar zamanında toplayacaklardır. Toplamayanlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılacaktır.

(18)El duyuruları  ile  çevrenin  kirletilmesi  yasak  olup,  sorumluları  ve dağıtanlara yasal işlem yapılır. Cadde, sokak  ve  meydanlara  atılan  el  duyurularının  sahipleri  tarafından  toplanması  zorunludur.

(19)Belediye  hudutları  dâhilinde  motorlu  ve  motorsuz  taşıtların  üzerine,  dükkânların önlerine Belediyeden izin almadan  hoparlör  koymak  suretiyle  ilan  ve  reklam  yapılması yasaktır.  

(20)Her  türlü  ticarethane  ve  sanat  sahibinin  dükkânın  önüne  adam  koyarak  müşteri  toplamak için çığırtkanlık  yapması  veya  ticarethanelerin, meskenlerin ve   araçların dışına  hoparlör  koyarak sesli  anonsla  satış yaparak  gürültü kirliliği yaratmaları yasaktır. 

(21)Elektrik  nakleden  elektrik  nakil  tellerine  çapraz  olarak  üzerinden  radyo  ve  TV  teli  geçirmek,  cadde  ve  sokağın  bir  tarafından  diğer  tarafına  her  çeşit kablo çekerek görüntü kirliliği yapmak  yasaktır.

(22)Belediyenin  izni  olmadan; şehir içerisinde, imar  planlarında yol, park  ve  kamu arazileri olarak  gözüken  alanlar ile çevresindeki  binalara, yollara, alt  yapıya  zarar  verecek şekilde gelişigüzel  ağaç  dikmek ve kazı yaparak belediye malına zarar vermek yasaktır.

(23)Belediye sınırları  içerisinde  sivri  sineklerin  üremesine  sebebiyet  verecek  her  türlü  su birikintisi  ve pisliğin  teşekkülüne  sebebiyet  vermek, ticari amaçlı gübrelikler oluşturmak yasaktır.

(24)Türk Bayrağını kirli,  kırışık ve  yırtık olarak asmak  yasaktır.
 
(25)Bütün inşaatlarda yapı sahibince her türlü tehlikeyi önleyecek şekilde yapı çevresinin tahta perde veya uygun malzeme ile (varsa yönetmeliğine göre) kapatmamak, belediyece gerekli görülmesi halinde geceleri aydınlatma yapmamak, ayrıca inşaatın yapılan her katının yol cephelerini emniyet amacı ile cephe boyunca uygun malzeme ile kapatmamak, yıkımı yapılacak binalarda da aynı şekilde emniyet tedbirleri almamak yasaktır.

(26)İnşaat yapı yerinde, inşaat müddetince, yapının, mal sahibinin, mimarının, statik, elektrik tesisat vb. proje müellifleri (yazarları) ile fenni mesullerinin, şantiye şefinin, müteahhidin isimleri ile ruhsat numara ve tarihini içeren en az 50x75 cm ebadında tabelanın herkes tarafından görülebilecek bir yere asılı bulundurulması mecburidir.

(27)Binaların meydan, cadde, sokak ve yol üzerindeki yüzlerine belediyeden izin alınmak şartı ile binaya paralel ve usulüne göre asmanın dışında ilan tabelası, perde, saçak, siper v.b. yaparak görüntü kirliliğine neden olmak ve bunların gelip geçenlere, binadaki diğer maliklerin güvenliğini olumsuz etkileyecek ve ağaçlara zarar verebilecek şekilde asılmayacaktır. İzin alınarak asılan ilan tabelası, perde, saçak, siper v.b.lerine de kaldırım tabanından yüksekliğinin 3 metreden aşağı sarkmasına meydan vermek yasaktır.

(28)Çöpler Belediyece kabul edilen standartlarda nizami mazbut kapaklı, koku neşretmeyecek ve dökülmeyecek uygun çöp kaplarında biriktirilecektir.

(29)Çöp ve süprüntüleri, belediyenin temizlik araçlarına kolayca yüklenebilecek şekilde ve yerleri, evvelce belirlenip ilan edilen zamanların dışında çıkartmak yasaktır.

 

(30)Çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler;
a)Mutfak ve yemek artıkları, odun külleri vb.

b)Bilumum konserve yağ tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon v.b.

c)Elektrik süpürgesi atıkları, süpürge atık ve süprüntüleri, her türlü kâğıt, mukavva kutu ve parçaları,

ç)    Ev dikiş atıkları, paçavra ve bezler,

d)Ağaç yaprakları, yol ve caddeleri pisleyen hayvan pislikleri,

e)Daimi ve muvakkat pazaryerleri ve süprüntüleri ve hal çöpleri,

f)Sahipsiz her türlü hayvan leşleri vb.
(31) Kaldırım  ve  yol  üzerlerine masa ve/veya sandalye koyarak oturmak,  tavla vb. oyunlar  oynamak yasaktır.

 

 Yapı İşleriyle İlgili Emir ve Yasaklar
Madde 11 -
(1) Her  bina  sahibi  inşaat  yapımı,  tamiri  ve  yıkımı  esnasında  belediyeden  ruhsat  almaya mecburdur.

(2)Kazaya  sebebiyet  vermemek  için can ve mal güvenliği emniyeti  açısından  inşaatın  çevresine uygun olan tahta veya  emsali şeylerle  perde  çekilecektir.

(3)İnşaat  sahibinin,  müteahhidin  sorumlusunun  isimlerini, ruhsat  tarihini  ve numarasını gösterir  ikaz  edici  tabela  ve  levhalarını, inşaatın  görülebilecek yerine asmaya mecburdur.

(4)Çalışma  esnasında  inşaatın  sahibi  çevrenin  kirletilmemesi  için  mümkün  olan her  türlü önlemi  almakla  yükümlüdür.  

(5)İnşaattan  çıkacak  olan  her  türlü  toprak  moloz  ve  süprüntülerin  belediyenin göstereceği yerden  başka  bir  yere  dökülmesi  yasaktır.

(6)İnşaat  sahipleri  çalışmaları  esnasında  çevredekileri  rahatsız  etmemek  için  her türlü önlemi almaya  mecburdur.

(7)İnşaat  sahipleri  her  ne  sebeple olursa olsun  çalışmalarından  dolayı  bozdukları, kirlettikleri yol veya kaldırımları, iş bitiminden sonra eski durumuna getirerek temizlemek mecburiyetindedirler.

(8)İnşaat  sahipleri  inşaat  malzemeleri  ile  yolları  işgal  edemez  veya  trafiği engelleyemezler. Kum,  kireç  v.b.  malzemeler,  doğrudan  yapı  içine  dökülecektir. Bunların dışarıya  ya da yol üzerlerine dökülmesi  yasaktır.

(9)Belediye ve  İmar  mevzuatında  bahsi  geçen  her  türlü  yapılar  ve  tamirleri belediyeden ruhsat almadan  veya  alınan  ruhsata  aykırı  olarak  yapmak veya yaptırmak  yasaktır.

(10)İnşaat sahipleri, çalışmalarına çevreyi  rahatsız etmemek  için hafta içi sabah saat 08.00’ den önce başlamaması ve akşam yazın saat 20.00’den, kışın 18.00’den sonra çalışmalarını durdurması mecburidir. (Ayrıca alınmış bir karar veya yönetmelik yoksa)

(11)Şehir içerisindeki inşaatlar yazın Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00’da başlar, akşam saat 20.00’da sona erer. Kışın ise Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00’ da başlar, akşam 18.00’da sona erer. (Ayrıca alınmış bir karar veya yönetmelik yoksa)


(12)İnşaatlara her türlü iskele kurmak izine tabidir. (boya, tamir ve tadilatlar dahildir)

(13)  İçme  suyu,  kanalizasyon  ve  doğalgaz    boru  hatlarında  izinsiz  kazı  yaparak, hat bağlamak ve  zarar  vermek  yasaktır.  Aksine  hareket  edenlere, bakım-onarım  masraflarına ilaveten yasal işlem yapılarak ayrıca suç duyurusunda bulunulur.


Umuma Mahsus Yerler İle Meskûn Mahalde Hayvan Bulundurulması ve Beslenmesiyle İlgili Emir ve Yasaklar
Madde 12
- (1) Şehir içinde  belediyenin  tayin  ve  tespit  ettiği  mahallerden  başka yerde hayvan  ahırı açmak, belediyenin  tayin  ve  tespit  ettiği merkez   mahallerdeki hayvanları başıboş şekilde  veya  otlatmak  amacıyla  da  olsa  sokağa  salmak, merkez mahallerde, evinde,  bahçesinde ilgili mevzuata aykırı olarak  büyük  ve  küçükbaş  hayvan besleyerek çevre  sağlığını  tehdit  edici  davranışta  bulunmak  ve mahalle sakinlerini  rahatsız etmek yasaktır.

a)Kulübe ve kümes yapılırken belediyenin ilgili birimlerinden yazılı müsaade alınması,

b)Kulübe  ve  kümeslerin    binaya  bitişik  şekilde  yapılmaması,  temiz  tutulması, haftada bir dezenfekte edilmesi ve gürültü yönünden rahatsızlık verilmemesi,

c)Evlerde  beslenen  evcil  hayvanların  Veteriner  Müdürlüğünden sahiplik belgesinin  olması, düzenli olarak  muayenesinin yaptırılması  ve  belediyeye  bildirilmesi  zorunludur.

(2)Belediye tarafından  tespit  edilen  yerler  dışında  hayvan  satışı  yapmak,  kurbanlık  hayvan satmak, adaklık kurban besleyerek çevreyi kirletmek ve rahatsız etmek yasaktır.

(3)İlgililerince et, süt,  yumurta, bal, deri, yün, yapağı, tiftik, bağırsak,  sakatat, tırnak, boynuz,  kan, kemik, gübre gibi hayvan maddelerinden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunulması ve bulaşıcı  hayvan  hastalıklarıyla  mücadele  edilmesi zorunludur. İhlalinde yasal işlem uygulanarak  ilgililer hakkında  suç duyurusunda  bulunulur.

(4)Ahır ve besi ahırlarından çıkan hayvansal atıkları insan ve çevre sağlığını tehdit edecek şekilde açık alana atmak, şehir kanalizasyon şebekesine deşarj etmek yasaktır.

(5)Binek ve koşum gayesiyle kullanılan hayvanların yerleri kirletmesine meydan vermek yasaktır.

(6)Her türlü büyük ve küçükbaş hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma mahsus yerlere atmak veya izin verilen yerler dışında başkaca yere gömmek, kedi, köpek ve kümes hayvanlarının ölülerini kokutmadan hususi yerlere hayvanlar tarafından çıkarılmayacak ve koku neşretmeyecek şekilde gömmemek veya ilk geçecek temizlik arabalarına teslim etmemek yasaktır. Bu hususta;

a)Ahır ve ağıl hayvanlarının ölüleri bu hususta Belediyece hazırlanmış özel vasıtalarla nihai işlemi yapılacak yere kadar ölü hayvanın nakli, kabul edilecek tarifeye göre yapılır.

b)Hayvan ölüleri hayvan sahipleri tarafından kokuşmaya meydan verilmeden şehir dışında hayvanlar tarafından eşilip çıkarılmayacak surette gömülür.

c)Bunlar gıda maddelerine veya insanlara mahsus eşyayı nakle veya insan taşımaya mahsus araçlarla taşınamaz.

(7)Hayvanları dövmek, eziyet etmek, dövüştürmek, gücünün üstünde yük yüklemek, vb. davranışlarda bulunmak yasaktır.

(8)Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan hayvanları umumi yerlerde gezdirmek ve taşımak yasaktır.

(9)Belediyeden müsaade almadan, Hayvan Sağlık Belgesi olan menşe şahadetnamesi ve Hayvan Sağlık Raporunu ibraz etmeden, sirk veya çeşitli hayvanları şehre sokmak veya bunları şehrin içinde bir yerden bir yere götürmek yasak olup, nakle ait tertibatın yeterliliği belediyenin veteriner hekimlerince tespit edilir.

(10)Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılanma işlerini süresi içinde yaptırmamış, tasmasız, ağızlıksız yularsız veya yuları gelip geçenler için tehlike arz edebilecek kadar uzun, sahibince tedbiri alınarak muhafaza edilmeden etrafa zarar verecek şekilde hayvan taşımak, bu gibi hayvanları serbest, başıboş bırakmak veya şehir içinde tehlike yaratacak şekilde koşturmak yasaktır.

(11)Evlerde  beslenen  güvercinler  için  her  türlü  önlem  alınacak  olup,  çevreye  rahatsızlık vererek huzur ve sükûnu bozacak biçimde  güvercin beslemek  yasaktır.

(12)Hayvanlarda, her hangi  bir  bulaşıcı  hastalık görülmesi halinde sahipleri tarafından  muhtar,  belediye  veya  ilgili  resmi  kuruluşa  bildirilmesi  zorunludur. 

(13)Hayvan  sahipleri  sahip  oldukları  hayvanlardan  kaynaklanan  çevre  kirliliğini  ve  insanlara  verilebilecek  zarar  ve  rahatsızlıkları  önleyici  tedbirleri  almakla  yükümlü  olup,  zamanında  ve  yeterli  seviyede  tedbir  alınmamasından  kaynaklanan  zararları  tazmin  etmek  zorundadır.

(14)Kümes  hayvanlarının  ayaklarından  bağlı  baş  aşağıya  sarkıtılarak  taşınmaları  ve  şehir içinde  sürü  halinde götürülmeleri,  kafeste  götürülürken  kafes  içine  sıkı  sıkıya hava almayacak şekilde doldurulmaları  yasaktır.

(15)Evcil hayvanların barındırıldıkları yerler gerektiğinde veteriner hekimlerce kontrol edilir, yaşam koşulları kötü olanlar 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde alınarak bakımları yapılır ve hayvan sahibine masrafları tahakkuk ettirilir.


Tartı Aletleriyle İlgili Emir ve Yasaklar
Madde 13
- (1) Ambalajlı  paket  ürünlerde;  üzerinde belirtilen  gramajın  altında ve tarihi geçmiş ürün satılan mallar  hakkında  gerekli  işlemler  yapılarak  ilgili  birime bildirilir. (Satıştan men edilerek yeddi emin altına alınır.)

(2)Ölçü  ve  tartı  aletlerinin ilgili Yönetmelikte  belirlenen  vasıflarda  bulunması  şarttır. İşyerinde  Kanunlarda  yazılan  ölçü  ve  tartı  aletlerinden  başka  ölçü  ve  tartı  amacıyla veya ilk ve  yıllık  muamelesi  yapılmamış,  damgalanmamış  ve  damga  olmayan  ölçü – tartı aletlerini bulundurmak  yasaktır.

(3)Satışa  sunulan  her  türlü  maddeyi  fiyatını  etkileyecek  biçimde  fazla  ağır  ambalaj ile veya ambalajının  içine  kaşık,  mandal,  sehpa  örtüsü  vb  nesne  ve  mal  koyarak  satmak yasaktır. 

(4)Bozuk  kantar,  baskül  ve  terazi  ile  tartım  yapmak  yasaktır.

Umuma Açık Tuvaletlerle İlgili Kurallar
Madde 14
- (1) Ücretle çalıştırılan tuvaletler belediyenin iznine tabidirler.

(2)Tuvaletlerin zemini, su geçirmez, kaygan olmayan, yıkanabilir, çatlak oluşturmayan, temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemeden yapılır ve sıvı atıkların akabilmesi için yeterli eğime sahip olur. Duvarları yıkanabilir, çatlak oluşturmayan, temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemeden yapılır.

(3)Tuvaletlerdeki tuvalet kabini sayısı kadar lavabo ve ayna tesis edilir.

(4)Her lavaboda sıvı sabun kâğıt havlu vb. bulunur.

(5)Tuvaletler sürekli temiz tutulur.

(6)Tuvaletlerde sürekli olarak akarsu bulundurulur.( uzun süreli su kesintilerine önlem olarak şehir şebekesine bağlı ve sirkülâsyonu sağlanmış su deposu bulundurulur).

(7)Lavabolarda kullanılan bataryalar fotoselli veya ayak pedalıyla çalışan özellikte olmalıdır. Mümkün değilse çok sık dezenfekte edilerek bulaşıcı hastalıklar için temizlik yapılmalıdır.


Kullanılmış Eşya Satanlarla İlgili Emir ve Yasaklar
Madde 15
- (1) Kullanılmış eşya alım ve satımı ancak bu maksatla açılmış bulunan işyerlerinde yapılabilir, başka yerlerde veya seyyar olarak kullanılmış eşya almak ve satmak yasaktır.

(2)Temizliği yapılmadan ve buhardan geçirilmeden satılığa çıkarılan kullanılmış elbise ve eşya hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 86. maddesi tatbik olunur.

(3)Her iki türlü (kullanılmış veya yeni) eşyayı birlikte satan işyerlerinde bunlara ait kısımlar birbirinden ayrılmış iki bölmeden oluşacaktır.


İlan-Reklamla İlgili Uyulması Gereken Emir ve Yasaklar
Madde 16
- İlan-reklam ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarının iç ve dış kısımlarında reklam bulundurulmasına dair usul ve esaslarla ilgili 06.08.2011 tarihinde 28017 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik hükümleri uygulanır. Ayrıca bu ve benzeri faaliyetlerle ilgili aşağıdaki kurallara uyulması mecburidir.

a)Belediye sınırları içerisinde Kentsel Tasarım Müdürlüğünün (İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün) kararlarına aykırı olarak ilan reklam unsuru konulamaz,

b)Belediyenin izni olmadan, herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım amaçlı stant kurulamaz, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtılamaz,

c)Belediyelerin almış olduğu ilan reklam kurallarına aykırı hareket edilemez,

ç)  Belediyenin belirlemiş olduğu billboardları dışındaki yerlere bez afiş vs. asılamaz,

d)    Halkı yanıltıcı şekilde işyerlerine ve binalara (Kapatıyoruz, Taşınıyoruz vs.) yönünde  afiş ve pankartların asılması yasaktır.

 

Gezici Seyyar Satıcılarla İlgili Emir ve Yasaklar
Madde 17
- (1) Belediye Başkanlığınca gezici satıcılık yapma izni olmadan satış yapılması yasaktır. (Gezici satıcılık yapmak isteyenler bir dilekçe ile belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler birimine müracaat edecek, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü’nden görüş alarak uygun görülenlere belirli bir işgaliye harcı karşılığında süreli izin verilebilecektir, verilen izin emsal teşkil edemez. Bu işlem yapılırken Mali Hizmetler Müdürlüğüne, nüfus cüzdan sureti ile her ikametgâh değişikliğinde yeni ikametgâh teslim edilecek ve 6 ayda bir ikametgâh senetleri ve izin işlemleri yenilenecektir.)

(2)İzinsiz olarak gezici gıda maddesi satışı yapılamaz, ancak özel olarak bu iş için imal edildiği belgelenen, gıda mevzuatı hükümlerine uygunluğu ve TSE belgeli motorlu ya da motorsuz araçlar ile gezici satış yapılmasına ilgili Belediye Başkanlığınca izin verilebilir, bu izinlerde süreli olacaktır.

(3)Gezici satıcılar, ilgili belediyenin belirlediği kıyafeti giymek zorundadır, ayrıca kullanılacak araçlar için belediyelerin özel hüküm getirme hakkı saklıdır. Satıcıların kullandıkları iş elbiseleri, el ve yüzleri temiz olacaktır.
 
(4)İzin alarak gezici satıcılık yapan kişiler portör muayenelerini yetkili kuruluşlara yaptıracak ve bu muayene cüzdanlarını yanlarında taşıyacaklardır. Yapılan kontrollerde sağlık muayene cüzdanlarını ibraz edemeyenler ve izin belgesinde yazılı kişi haricinde biri tarafından işletilen tezgâhın izinleri derhal iptal edilir.

(5)Simit türü benzeri unlu mamullerin satışı için belediyelerce belirlenecek standartlardaki araçlarda satış yapılması şartı ile izin verilebilir. Bu araçlar kesinlikle camekânla kapalı olacak, ürünlere kesinlikle çıplak elle temas edilmeyecektir. Bu araçların camekânında satışa çıktığı fırın veya yapım yerinin ismi, adresi ve fiyatı yazan uygun ebatlarda bir levha asılı olacaktır.

(6)Gezici olarak izinli satış yapanlar, sattıkları malı nereden aldıklarını belirten alış faturasını daima yanlarında bulunduracak ve her istendiğinde ibraz edeceklerdir.

(7)Gezici satıcıların açıkta ya da ambalajsız, bardakla su, ayran ve benzerlerini satmaları yasaktır.

(8)Hazır gıda (fast-food) türü gıda maddesi satışına uygunluğu yetkili birimler tarafından onaylanmış motorlu vasıtalar içinde gıda maddesi satan gezi­ci satıcılar, satış yapmak istedikleri alan Belediyenin görev, yetki ve sorumluluğunda bulunuyor ise Belediyeden izin alacaktır. Bu tür verilen izinlerde oturarak yeme içme mekânı tertiplenemez.

(9)Motorlu vasıtalarda hazır gıda (fast-food) türü gıda maddesi satılabil­mesi için bu vasıtalarda müteaddit(çoklu-birçok) havalandırma menfezleri bulundurulacaktır. Bu vasıtaların hazır gıda (fast-food)  türü gıda maddesi satışından başka maksatla kullanılması ya­saktır.

(10)Motorlu vasıtalarda gıda maddesi sa­tan esnafın bu maddeleri ruhsatlı imal yerlerinden almala­rı ve belgelemeleri mecburidir.

(11)Motorlu araçlar ile satış yapılabilmesi için 9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılan yönetmelikteki bu iş için aranan özelliklere uyulur.

İşyerleriyle İlgili Emir ve Yasaklar
Madde 18
- (1) Her  türlü  sanat  müesseseleri, umuma  açık  istirahat ve eğlence yerleri ile ticari faaliyet gösteren tüm işyerlerinin  işyeri açma  ve  çalışma  ruhsatı  almadan çalıştırılması yasaktır. İşyeri açma  çalıştırma  ruhsatı  hangi işyeri  için  alınmış  ise  o  işyeri  için geçerlidir. İşyeri açma  ve çalıştırma    ruhsatında  gösterilen faaliyet  konusu  dışında  faaliyet göstermek yasaktır.

(2)Bir  işyerinde  işyeri mevzuatına  uygun  olmak  şartıyla  birden  fazla  iş  yapılabilir. Ancak,   her  iş  türü  için,  o  iş  yerinde  aranacak  genel  şartlara  uyulması  ve  iş  yeri  açma ve çalıştırma ruhsatında gösterilmesi zorunludur.  

(3)İçkili yer statüsünde bulunmayan iş  yerinde  her  türlü  alkollü  içki  içilmesine  izin  vermek ve kadehle  içki  satmak  yasaktır.

(4)Sağlık kontrolüne tabi  işyerlerinde  çalışanlar,  sağlık  kontrolü  yaptırmak  zorundadır.

(5)Ticarethane sahiplerine, işyerlerinin  ön  cephesine  paralel  olarak  ticaret  unvanı,  ad  ve  soyadı,  kapı  numarasını  gösterir  ışıklı  veya  ışıksız  tabelaların her  ne sebeple  olursa  olsun  cadde  ve  sokağı  işgal  edici  mahiyette asılması yasaktır.  Ayrıca  her  türlü  sanat  erbabı  ve  ticarethane  önlerine,  görünümü  ve  trafiği  engelleyici  şekilde  dikey  olarak  levha  asılamaz. (Ayrıca alınmış bir karar veya tabela yönetmeliği varsa bu hükümlere tabi olmak zorundadırlar.)

(6)Otel, hamam ve sauna gibi  işletmelerde  oda  ve  bölmelere,  lokanta vb.  yerlerde masalara tarife  konulması zorunludur.  Yiyip  içilecek  ve  eğlenilecek  işletmelerde  satılan meyve, balık,  tavuk  gibi  maddelerin  porsiyon,  gramaj  ve  fiyatları  masa  üzerinde  yazılı olarak gösterilecektir.

(7)İşletmenin unvanı,  sınıfı,  adresi  ile sahibinin  adı ve soyadı  yazılı  sayfaları,  cilt  ve sayfa numaralarını  içeren sütunlarda  yenilen  içilen  maddelerin  cinsi,  miktarı  ve  birim fiyatları ile  toplamını  gösterir  biçimde  düzenlenmiş,  o  günkü  tarih  atılmış  ve  sorumlu  müdür veya servis  garsonu tarafından  imzalanmış  en  az  iki  örnekli  hesap  adisyonları kullanılması  ve  bir örneğinin  istenilsin  veya  istenilmesin,  alıcıya  verilmesi  zorunludur.

(8)Hesap adisyonu  kullanan  bütün  işletmelerde  adisyonlar  servis  süresince  masada  bulundurulacak,  masaya  getirilen  her  madde,  getiriliş  sırasına  göre  birim  fiyatı  ile  birlikte  alıcının  gözü  önünde  hemen  yazılacaktır. Hesap adisyonunun  bir  örneği  alıcı  istemeden  kendisine  verilecektir.

(9)Halka rahatsızlık  verici veya  tehlike  yaratıcı  patlayıcı  madde  satılması  yasaktır.  Satılan  veya  satışa  sunulan  bu  gibi  malların  zoralımı (müsadere karşılığıdır. Kanuna aykırı olarak elde bulundurulan bir malın yâda suç, alet ve edevatının zorla alınması. Her zor alım bir el koymadır ancak her el koyma bir zor alım değildir. Zor alım bir tür yaptırımdır)  yapılır  ve  imha  edilir.

(10)Her işyerinde yangına  karşı  önlem  almak  için  yeteri  kadar  kullanıma  hazır yangın  söndürme cihazı bulundurulacaktır.

(11)Belediye sınırları  içerisinde  etkinlik  gösteren  tüm  işyeri  sahipleri müşterilerine  iyi  davranışlarda  bulunmak  zorundadırlar. Satışa sundukları ürünlerinde satıştan kaçınamazlar.

(12)Satış belgesi bulunmayan yerlerde  tütün ve alkol ürünleri  satmak  yasaktır.

(13)Sıhhi  müesseseler  ve  insan  sağlığı  ile  ilgili  gayri  sıhhi  müesseselere  ait  imalathane  ve  satış bürolarında  her  ne  cins  olursa  olsun  hayvan  beslenmesi  yasaktır.

(14)Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde işyeri ruhsatı, vergi levhası, satışını yapıyorsa alkollü içki satış ruhsatı, Pazar günleri açık kalıyor ise Pazar günü çalışma izni, 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde itfaiye raporu vb. izinler ile ilgili belgelerin işyerinin görülür bir yerinde asılıyor olması mecburidir.

(15)Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde ruhsat veren makam tarafından hazırlanmış ve tasdik edilmiş tef­tiş defteri veya önceki denetimleri gösteren belediye dosyası bulundurulacak, dolan defterlerde 2 yıl müd­detle muhafaza edilerek teftiş için gelen yetkililere gösterilecektir.

(16)Gıda satışı yapılan ve umuma açık yeme içme, istirahat ve eğlence yerlerinde çalışan personelin mutlaka sağlık raporu ya da sağlık muayene cüzdanları işyerinde her zaman hazır bulundurulacaktır ve periyodik muayeneleri ilgili kurumlara yaptırılarak muayene cüzdanlarına işletilecektir.

(17)İşyerinde çalışan elemanların kıyafetleri temiz ve tertipli olacaktır.

(18)Ruhsatında belirtilen faaliyet konusu dışında çalışmak yasaktır.

(19)Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde bulunan müşteri tuvaletleri ücretsiz olacak ve bu hususu belirten uygun ölçülerde bir levha tuvalet girişlerinde müşterilerin görebilecekleri bir yere asılmış olacaktır.

(20)İşyerleri Belediyelerin belirlemiş olduğu açma, kapama saatlerine riayet edeceklerdir.

(21)İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlatması yeterli, havalandırma ve uygun ısıtma tertibatlı olacaktır.

(22)Temizlik sıhhi ve fenni usullerle toz kaldırmadan ve iş saatleri dışında yapılacaktır. Çalışan elemanların eli yüzü ve kıyafetleri temiz ve düzenli olacaktır.

(23)Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı işyerlerinin etrafı duvar, tel örgü veya tel kafesle çevrilmiş ve giriş çıkışları kontrollü olacaktır.

(24)Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır.

(25)On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerlerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi ve benzeri yerlerde ortak tuvalet kullanılabilir.

(26)İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.

(27)Açıkta yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır. Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır. Bardak ve tabaklar cam veya porselen, kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.

(28)İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde, çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacaktır.

(29)Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ve 30 kişiden fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunda belirtilen tedbirlerin alınmış olması gereklidir, 30 kişiden az çalışanın bulunduğu işyerlerinde gerekli yangın söndürme tertibatı ve aleti bulunacaktır.

(30)Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecek olup kapıları dışarı açılarak uygun sistemde kolay açılır olacaktır.

(31)Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastahanelerde şehir şebekesinin giriş çıkışlarına bağlı devamlı su sirkülâsyonu sağlanmış depolar bulundurulacak olup depolarda duran su ve depolanmış su kullanılmayacaktır.

(32)Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvaletlerin kapıları direk mutfaklara açılmayacaktır ve tuvaletlerinde kullanılan bataryaları fotoselli vb. nitelikte olacaktır. Ayrıca kullanılmamış kâğıt veya kâğıt havlu bulundurulacaktır.

(33)İş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz ve 33. maddedeki umuma açık tuvalet kriterleri geçerlidir.

(34)Canlı müzik izni olan yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda, canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilerek verilen “canlı müzik izni” iptal edilir. İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının işyerine asılmasını sağlar.

(35)Berberler ve kuaförler meslekleri ile ilgili hizmet üretirken kullandıkları alet ve eşyaların gerekli sterilizasyonlarını TSE standartlarında periyodik olarak veya varsa yönetmelikleri doğrultusunda yaparak, hijyenik koşullarda hizmet vermek zorundadırlar.


Yiyecek, İçecek Üretilen ve Satılan Yerlerle İlgili Emir ve Yasaklar
Madde 19
- (1) Gerekli sağlık şartlarını taşımayan yerlerde, içinde kirli işlerle  çalışılan veya  gıda maddelerini  kirletecek  veya  bozabilecek  mahsurları  bulunduğu  sabit  olan müesseseler içinde  gıda  maddeleri  yapılmasına  ve  satılmasına  mahsus  yerlerin  açılması yasaktır.

(2)Gıda maddeleri  imalathaneleri  kâgir  ve  rutubetsiz  binalarda  ve  yapılan  işin  bütün teferruatına  yetişecek   genişlikte  yerlerde  tesis  edilecek,  dışarıdan  sinek ve haşere  gelmesine  mani olacak  surette  ince  tel  ile  örtülmüş  pencereleri  vasıtasıyla  bol  gün ışığı  ile  aydınlatılmış olacak,  aspiratörlü  veya  menfezleri  tarzında  havalandırma  tertibatı  bulunacaktır.  Bu müesseselerde  gıda  maddelerinin;

a)Temizlenmesine  veyahut  yıkanmasına  mahsus  yerler,

b)İmal  ve  ihzar (herhangi bir imalat için gerekli malzemenin önceden alınarak şantiyede stoklanması işlemi) mahalleri,

c)İptidai (ilkel) maddeler  deposu,

ç)   Ambalaj  yerleri,

d)Yapılmış  maddeler  depo  yerleri, birbirinden  ayrılmış  olacak  ve  bütün  bu  kısımlar  zeminler  ile  aşağıya  1,5  metre yüksekliğe kadar  duvarları  her  vakit  yıkanacak  temizlenecek  surette  mermer,  fayans, mozaik  vb.  ile muntazam  döşenmiş  olacak,  duvarları  mütebaki  kısımları sıvalı, badanalı veya boyalı ve hava sirkülâsyonu sağlanmış olacaktır.

(3)Bu iş yerlerinin tavan donanımları,  damlama  veya  buharlaşmadan  dolayı  gıda,  hammaddelerin direk ya da  dolaylı  olarak  kirlenmesine  neden  olmayacak  şekilde  ve  kolay  temizlenebilir nitelikte  olacaktır.

(4)Ekmek,  tereyağı,  yoğurt,  helva,  pasta,  şeker,  simit  vb.  yıkanmadan,  pişmeden  ve kabukları  soyulmadan  tüketilen gıda  maddelerinin  açıkta  bulundurulması ve satılması  yasaktır.

(5)Son  kullanma  tarihleri  geçmiş  ürünlerin  her ne sebeple, nerede olursa olsun satılması, saklanması yasaktır. Tespiti halinde satıştan men edilir.

(6)Pişirilmiş et ve et ürünlerinin açıkta  ve  seyyar olarak  sergilenmesi, satılması yasaktır.

(7)Gözle görülebilen fiziken bozulmuş, rengi değişmiş, kokuşmuş gıda maddeleri satışı yasaktır.

(8)Yıkanarak temizlenmesi  zaruri  bulunan  gıda  maddelerinin  imal  ve  ihzar (herhangi bir imalat için gerekli malzemenin önceden alınarak şantiyede stoklanması işlemi) yerlerinin, ayıklama, temizleme ve bulaşık  yıkama  yerlerinin  lavaboların  içinde  temizlik  ve sair maksatla  kullanılan  veyahut  muhtelif  sebeplerle  kirli  sular  hâsıl  olan  imalathane  depo ve  satış  yerlerinin  zeminlerinin uygun  yerlerinden  doğrudan  kanalizasyona bağlanması  mecburidir.

(9)Gıda  maddelerinin  ayıklama,  temizlenme,  hazırlanmaları  için  kullanılacak masaların üzerleri,  her  türlü  gıda  maddeleri  imalathanelerinde  ve  satış yerlerinde ve  içinde yenilen,  içilen  yerlerdeki  kirli  kapların  yıkandığı  bulaşık  tekneleri ve oluklu süzdürme yerleri, mermer, fayans vb. pürüzsüz, kolay temizlenebilir malzemelerden olacaktır.

(10)Her türlü gıda maddelerinin  imal  ve  ihzar(herhangi bir imalat için gerekli malzemenin önceden alınarak şantiyede stoklanması işlemi)  edildiği  yerlerin  ve  satıldığı dükkânların sokak  cepheleri  müşterilerin  içeri  girip çıkmasına mahsus bir kapıyı havi(içinde bulunduran) sabit camekânla örtülecektir.

(11)Gıda maddelerinin  imal  ve  ihzar  edildikleri  yerlerde  çalışan  işçilerin  temizliği için  her 10   işçiye  bir  lavabo  ile  içinde  5’den  fazla  işçi  çalışan  imalathanelerde  20  işçi  için bir  WC  yapılacaktır. İşçileri  adetçe  daha  az  olduğu  halde  gece  gündüz  sürekli çalışılan yerlerde  wc  yapılması  mecburdur.  İhlalinde  işyeri  wc  yapılıncaya  kadar faaliyetten men edilerek yasal işlem yapılır. Ayrıca tuvaletlerinde kullanılacak olan bataryalar el değmeden kullanılabilen fotoselli olmak  durumundadır.

(12)Gıda  maddeleri, imal,  ihzar (herhangi bir imalat için gerekli malzemenin önceden alınarak şantiyede stoklanması işlemidir),  istihsal (hâsıl etmek, ortaya çıkarmak) ambalaj  ve  muhafaza  edilen  yerlerde çalışan  işçilerin,  daima  temiz  tutulan  bir  iş  elbisesi, gerektiğinde  değiştirmek üzere hazır bulundurmaları mecburidir.  Bu  müesseselerde  imalathane  kısmında  ayrılmış  olarak  işçilerin  soyunup giyinmeleri  için  hususi  bir  yer  bulunacaktır. İmalathanelerde tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasak olduğunu belirtir tabela, levha vb. bulundurulacaktır.

(13)İçinde yenilecek, içilecek  maddeler  yapılan  veya  satılan  yerlerde  gerek  gıda maddelerinin hazırlanması ve  gerekse müessesenin, burada çalışan işçileri, satıcıları ve müşterilerinin hizmetine sunulması  için  temiz  şehir suyu kullanılacaktır. Bu  müesseselerde  hangi  maksatla  olursa  olsun  kuyu veya  sarnıç suları kullanılması  yasaktır. (Uzun süreli su kesintilerine karşı şehir şebekesinin giriş çıkışına bağlı devamlı sirkülâsyonlu su deposu bulundurulacaktır.)

(14)Gıda  maddelerinin  imal  ve  saklanması  esnasında  oluşacak  duman,  gaz,  toz  gibi  her türlü  kirlilik,  etrafa  yayılmadan,  icap  eden  bütün  araç,  gereç  ve  vasıtalardan  istifade edilerek  önlenecek olup;  gerek  içerde  çalışanlara  ve  gerekse  çevredekilere  hiçbir zarar vermeyecek  tarzda  izale  edilecektir.

(15)Halkın yiyip içmesine mahsus işyerlerini kuru olarak süpürmek ve  toz çıkarmak  yasaktır.

(16)Gıda  maddeleri  imal  edilen  ve  satılan  yerlerde; yapılan  teftişlerin  neticesini  ve noksanlıklarını  yazmaya  mahsus  Belediyece  numunesi  verilmiş  şekilde  bir  teftiş  defteri veya önceki denetimlerini gösterir bir Belediye dosyası bulunması  mecburidir.

(17)Gıda  maddeleri  imal ve ihzar (herhangi bir imalat için gerekli malzemenin önceden alınarak şantiyede stoklanması işlemidir)  edilen ve  satılan  yerlerin  depolarında  sinek, hamamböceği, fare,  örümcek   vb.  haşaratların bulunması  ve  buralarda  her  türlü  hayvan beslenmesi yasaktır.

(18)Gıda  maddelerinin  imal  ve  muhafaza  edildiği  yerlerde,  yatıp  kalkmak, taranıp temizlenmek yasaktır. İçinde ikamet  edilen  yerlerde  (üretim  izin  belgesi  olmayan  yerlerde  veya  evlerde üretilen pasta,  börek,  çörek,  tatlı,  pilav,  gözleme,  limonata,  buz,  elma  şekeri,  pamuklu şeker vb.)  her türlü  gıda  maddesi  hazırlanması,  satılması,  saklanması  yasaktır.  İçinde işçilerin ikameti  zaruri bulunan  imalathanelerdeki  yatıp  kalkma ve temizlenme yerleri  doğrudan imalathane  içine girilip çıkılmayacak  tarzda  ayrı  bulunacaktır.  Burada  işçilere yeteri kadar  yatıp  kalkma  yerleri,  elbise  dolabı, ecza dolabı,  WC,  lavabo,  duş  yerleri bulunacak  ve  hepsi  tam  bir  temizlik  içinde olup, imalathaneden ayrı bağımsız bölümlerde olacaktır.

(19)Pişirilmeden  veya  yıkanmadan,  kabukları  soyulmadan,  olduğu  gibi tüketilen  her  türlü gıda  maddelerinin  imalathane  ve iş yeri  içinde  dahi  olsa  açıkta  teşhir  veya  satışı yasaktır.  Gıda  maddeleri  dışarıdan  toz  ve  sinek  girmeyecek  surette  kapalı  kaplarda bulundurulacak,  el  değmeden  hususi  kaplar  veya  vasıtalarla  alınıp  müşteriye servis edilecektir.

(20)Gıda maddelerinin satışı  esnasında   su, şerbet, ayran  vb.  gibi  bütün  sulu  gıda  maddeleri  her  tarafı  kapalı  ve  içindeki  gıda maddelerinin  vasıflarını  bozmayacak  mahiyetteki  kaplarda  bulundurulacak  ve  bu kaplardan ancak  muslukları  vasıtasıyla  alınacaktır.  Bu  kapların  içinde  kepçeler, maşrapalar daldırmak  suretiyle  bu  maddeleri  alıp  geri  boşaltmak,  su  ve  sulu  gıda maddelerinin bulunduğu  kapları  açık  bırakmak  veya  bu  maddeleri  bardaklara doldurarak  müşteriye servis etmek üzere  açıkta  bekletmek  yasaktır.

(21)Belediye  hudutları  ve  mücavir  alanlar  içerisinde  insan  sağlığı  ile  ilgili  gıda maddeleri üreten  ve  satışını  yapan  gayri  sıhhi  ve  sıhhi  müesseselerde  çalışan  işçiler  ve işyerlerinde  devamlı  bulunan  şahıslar,  sağlık  cüzdanı  almaya  ve  belirli  süreler içersinde  vize yaptırmaya  mecburdur.

(22)Satılan bütün gıda  maddelerinin  etrafa  sızıntı  vermeyecek  ve  hariçte  görülmeyecek tarzda  ambalaj  yapılarak  müşteriye servis edilmesi mecburidir.

(23)Her türlü  gıda  maddeleri  yapanlar,  perakende  ve  toptan  satanlar  yaptıkları  ve sattıkları maddelerin  temizliğinden, güvenliğinden   ve  gıda  maddesi  üzerine  konmuş  etiketin gösterdiği  vasıfların  doğruluğundan  sorumludurlar.  Kirli,  bozuk  ve  etiketteki  ifadesine uymayan  gıda  maddelerini  satmak  yasaktır. Tespiti halinde satıştan men edilerek yasal işlem yapılır.

(24)İmalathanelerde üretilen ve orada satışı yapılan her türlü gıda maddelerinin bir başka yere servis edilerek pazarlanması, sergilenmesi, satılması, tarım bakanlığı ve ilgili yönetmelikler kapsamında piyasaya arz edilecek olup; ambalaj ve TSE standartlarına uygun koşullarda yapılacaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Daimi ve Geçici Pazar Yerleri
        
               
 Kurulma Koşulları
Madde 20
- (1) Daimi ve geçici pazarlar yeniden kurulurken veya başka yere taşınırken kurulacakları veya taşınacakları yerlerin vaziyetleri, Belediye Başkanlığınca idari, inzibati, sıhhi içtimai iktisadi, itfaiye turistik şahsi mülkiyet ve şehrin imar durumları bakımından incelenerek oluşturulacaktır.

(2) Belediye Başkanlıkları bu incelemeleri yaparlarken ayrıca Ulaşım Koordinasyon Merkezi ve İl Trafik Müdürlüğü ile de temasa geçip, ulaşım durumunun da ilgili Müdürlükçe incelenmesini temin edeceklerdir. Ayrıca Türk Standartları Enstitüsünün Semt Pazarları ile ilgili hükümleri de kuruluş ve yapım aşamasında değerlendirilecektir.

(3)  Yukarıda sıra ile sayılan yönlerden herhangi bir sakınca bulunmadığı anlaşıldıktan ve pazara katılacak pazarcı esnafı da temin edildikten sonra, en çok 6 ay müddetle tecrübe mahiyetinde kurulup, bu tecrübe devresi sonunda her bakımdan olumlu sonuç verdiği anlaşıldığı takdirde tescili bilahare Belediye Meclisince yapılmak üzere pazarın faaliyeti için ilgili belediyenin Ruhsat Müdürlüğü tarafından, Belediye Başkanlığına teklif yapılarak, pazarın kurulacağı veya taşınacağı yeri gösterir kroki yaptırılarak ve Müdürlükçe tasdik edilip, teklif yazısına eklenecektir. Bu teklif Başkanlık Makamınca onaylandıktan sonra Pazar yeri çalışmaya başlayacaktır.

(4)  Yukarıdaki fıkrada 6 aylık tecrübe sonrasında olumlu sonuç veren pazarların tescili yapılmak üzere ilgili Müdürlük tarafından Belediye Başkanlığına teklif yapılarak bu teklif Belediye Başkanının olurlarından sonra Belediye Meclisinin onanmasına sunulacaktır.

(5)  Altı aylık tecrübe neticesinde olumlu sonuç vermeyen ve sorun meydana getiren pazarlar yine Başkanlık Makamının onayı ile kaldırılarak iptal edilecektir.
 
(6)  Tescil edilmiş olup, zamanla çeşitli sorunlar meydana getiren ve kaldırılması zorunlu hale gelen pazar yerleri ancak Belediye Meclisince verilecek kararla kaldırılır.

(7) Pazar hakkında yapılacak şikâyetler, ilgili Belediye Başkanlığınca yerinde yaptırılacak incelemeden sonra haklı oldukları anlaşıldıkları takdirde;

  (a)  Haklı olduğu takdirde şikâyet olunan aksaklıklar giderilecektir.
 
  (b)  Şikâyet (1) bendinde belirtilen tedbirlerle önlenmediği ve pazarın başka yere taşınması zorunlu hale geldiği takdirde ilgili Müdürlükler bölgeleri içinde Pazar kurmaya uygun 3.fıkrada belirtilen niteliklere sahip yerlere kurulmasına Başkanlık Makamına teklif yapılarak taşınmasına başkanlık makamınca karar verilir.


Denetleme
Madde 21-
(1)  Pazar yerleri Belediye Zabıtası, Sağlık ekipleri ve ilgili yetkililer tarafından sık sık  devamlı olarak kontrol edilecektir.

(2)  Belediye emir ve yasaklarını ihlal etmeyi alışkanlık haline getiren, özellikle aşağıda yazılı suçları işleyenlerin izinleri iptal edilerek pazarlardaki faaliyetlerine son verilir.

  a)  Kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralayan veya izinsiz devredenler.     
  b)  Bir yıl içinde 5 defa fatura ibraz edemeyenler,

  c)  Bir yıl içinde birden fazla hileli satış yaptığı tespit edilenler.

 ç)   Bir yıl içinde üç kez yüksek ses ile bağırmasından dolayı uyarılmış ve bu tutumunda ısrar edenler.

(3)  Pazarcıların Belediye Meclisi kararında veya Başkanlık onayında Pazar yeri olarak gösterilen mahallelerin sınırlarını aşmaları yasaktır.

(4)  Daimi ve geçici Pazar yerlerinde faaliyette bulunacak her çeşit esnafın Belediye Başkanlıklarınca tescil edilerek tescil cüzdanı almaları zorunludur. Daimi Pazar yerlerinde çalışan esnaf o pazarın bulunduğu Belediye Başkanlığından tescil belgesi alacaktır.

(5)  Pazarcılar, Pazar yerini ve çevresini temiz tutma, hususi çöp kabı kullanmaya pazarın devam ettiği müddetçe sağlık muayene ve tescil cüzdanlarını (ruhsatı) yanlarında taşımaya ve ilgililere gerektiğinde göstermek zorundadırlar.

(6)  Pazarcı esnafı yerden aynı yükseklikte olan bir çeşit satış tezgâhları kullanmak zorundadırlar.

(7) Pazarcı esnafı ölçüler kanunu gereğince damgalanmış ölçü aleti kullanmaya zorunludurlar. El kantarı kullanmak yasaktır.

(8) Pazarcıların rahatsızlık verecek derecede bağırıp çağırmaları mesken apartman ve dükkân gibi taşınmaz malların kapılarının önlerini geçilmez bir şekilde kapamaları, duvarlara çivi çakmak pencere demirlerine ip bağlamak gibi zarar verici hareketlerde bulunmaları ve hür türlü yıkım yapmaları yasaktır.

(9)  Pazar yerlerinin ortası halkın ve lüzumu halinde acil taşıt araçlarının serbestçe geçmesine uygun bir şekilde açık bulundurulacak ve bu geçit yerleri hiç bir suretle araba ve işporta ile satış yapanlar tarafından hiçbir şekilde işgal edilmeyecektir, işgal edenler hakkında yasal işlemler uygulanacaktır.

(10)  Yıkanmadan, kabukları soyulmadan ve pişirilmeden yenecek her türlü besin maddeleri açıkta satılmayacaktır.

(11) Pazar yerlerinde kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi getirip satanlar müstahsil olduklarına dair ziraat memurluğu, yoksa ihtiyar heyetinden fotoğraflı müstahsil belgesi almaya ve bu belgeyi daima yanında bulundurmaya zorunludur.

(12) Kavun, karpuz ve narenciye sergileri kurulması gayesiyle Belediye Başkanlıklarından müsaade almak zorunludur. Müsaadeler münhasıran mevsimlik olarak geçerli olup, müsaade belgesinde yazılı olanlar dışında satış yapılamaz.

 (13) Pazarcı esnafları temiz iş önlüğü giyerek, yaka kartlarını takmak zorundadırlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Cezai Hükümler, Kişisel Özel Haller, Özel Mevzuat Hükümleri, Özel Mevzuat Hükümleri, Özel Mevzuata Aykırılık, Yönetmeliğin Uygulama Alanı, Yürürlük ve Yürütme


Cezai Hükümler
 Madde 22
-  (1) Bu Yönetmelikte sayılan emir ve yasaklara uymayanlar ve muhalif hareket edenler hakkında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/e maddesi ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih Ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1 inci maddesi gereğince, Belediye Encümenince 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden belediye zabıta görevlileri tarafından idari yaptırım uygulanır.

(2) Belediye encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir.
(3) Belediye Encümeni tarafından verilen idari para cezası ve yaptırım kararlarına karşı ilgililerin dava açma süresi ve dava açılacak merci de ayrıca kararda belirtilir.


Kişisel Özel Haller
Madde 23-
(1) İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamayan ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği gelişmemiş 15 yaşından küçüklere ve davranış yeteneği önemli derecede azalmış akıl hastalığına maruz kişilere, bu Yönetmelikte belirtilen cezai müeyyideler uygulanmaz. Ancak işyerlerinde bu gibi insanları çalıştıranlar hakkında bu kişilerin bu yönetmelikteki emir ve yasakları ihlalinden dolayı müeyyide, işyeri ilgilisine uygulanır.

Özel Mevzuat Hükümleri
Madde 24
- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, özel mevzuatlarda yer alan hükümler uygulanır.

Özel Mevzuata Aykırılık       
Madde 25
- (1) Bu yönetmelik hükümlerinde özel mevzuat hükümlerine aykırı maddeler bulunması halinde özel mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetmeliğin Uygulama Alanı      
Madde 26
- (1) Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanması Çanakkale Belediyesinin görev yetki ve sorumluluk alanları ile sınırlıdır.

 

Yürürlük
Madde 27
- (1) Bu Yönetmelik Çanakkale Belediye meclisince kabul edilip onaylanarak uygun araçlarla ilan edildikten 15 gün sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 28
- (1) Bu yönetmelik hükümleri Çanakkale Belediye Başkanı tarafından yürütülür.