Anasayfa | Site Haritası

Anasayfa > KURUMSAL KİMLİK > Yönetmelikler > Uygulama Yönetmelikleri

Sosyal Hizmet Ve Yardım Yönetmeliği

ÇANAKKALE BELEDİYESİ

SOSYAL HİZMET VE YARDIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmelik, ihtiyacını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve özürlülere bütçe imkanları dahilinde yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile sosyal hizmetlerin yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik, Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye tarafından yapılacak sosyal hizmetler ve yardımların şekli ile bu hizmet ve yardımlardan faydalanacak durumda olanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönetmelik, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen;

a)Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek yakacak, ev eşyası, kırtasiye ile sosyal inceleme raporuyla müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,

b)Belediye: Çanakkale Belediyesini,

c) Belediye Başkanı: Çanakkale Belediye Başkanını,

ç) Birim: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal İşler Birimi’ni,

d) Hizmet Standartları Tablosu: Kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan vatandaşa

sundukları kamu hizmetlerinin, bu hizmetlere başvuru için istedikleri başvuru belgelerinin ve

eksiksiz başvuru durumunda hizmetin en geç tamamlama sürelerinin belirtildiği tabloyu,

e) Muhtar: Çanakkale Merkez İlçe Mahalle Muhtarlarını,

f) Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü,

g) Nakdi Yardım: Bu yönetmelik kapsamında yapılacak para veya para yerine geçebilen alışveriş ve benzeri çek, akıllı kart, alışveriş kredi kartı, kart kontörü ve benzeri kartları,

ğ) Sosyal Hizmet ve Yardım: Bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile hizmetleri,

h) Sosyal Yardım Tespit Raporu: Yönetmelik kapsamında yardım için başvuranın ekonomik ve sosyal durumunun aile ve çevresel tüm boyutları ile ilgili müdürlük ve Zabıta tarafından tespitini içeren raporu,

ı) Yönetmelik: Çanakkale Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’ni ifade eder.

Genel esaslar

MADDE 5 - (1) Belediye bu yönetmelikle belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir.

(2) Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:

a) Belediye ayni ve nakdi yardımlarda bulunur. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur.

b) Sosyal yardım programlarının uygulanmasında muhtaç çocuk ve ailesi, muhtaç özürlü ve muhtaç yaşlı öncelikli değerlendirilir. Yardım talebinin Belediye imkânları ile karşılanamayacak derecede fazla olması halinde öncelikler; muhtaç olma derecesi, aciliyet durumu ve müracaat sırası esas alınarak belirlenir.

c)Sosyal yardım uygulamalarında, muhtaç durumda bulunan kişilerin en kısa sürede kendi imkânları ile geçinebilecekleri bir hale gelebilecekleri hizmeti sağlama anlayışı içinde bulunulması esastır.

ç) Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak bir hak doğurmaz.

d)Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında hiçbir ayrım gözetilemez.

İKİNCİ BÖLÜM

Yardım Esasları ve Sosyal Yardımlardan Yararlanacak Olanlar

Yardım esasları ve yardımlardan yararlanacak olanlar

MADDE 6 - (1) Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ikamet eden muhtaç kişilere öncelik verilmek suretiyle ödeneklerin yeterliliği ölçüsünde bu hizmetlerden aşağıda belirtilen kişiler yararlanır.

a) Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve/veya sosyal güvencesi olup da asgari düzeyde geçinmekte güçlük çeken kişi ve aileler,

b) Evinde yemek yapamayacak durumda olan düzenli ve sağlıklı beslenme sorunu yaşayan muhtaç kişiler,

c) Muhtaç yaşlı ve özürlüler,

ç)Doğal afetler nedeniyle muhtaç duruma düşen aileler veya yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler,

d) Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar, hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan kişiler ile ekonomik yoksunluğu nedeniyle kendisini geçindiremeyecek durumda olan muhtaç kişiler,

e) Belediye tarafından yaptırılacak değerlendirmede yardıma ihtiyacı olduğuna karar verilenler,

f) Maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen ve/veya zorlanan orta öğretim ve yükseköğretim öğrencilerine ailesi Çanakkale’de ikamet etmek kaydıyla burs niteliğinde olmayan geçici ve karşılıksız nakdi yardım yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Yardım Hizmeti Alacak Olanların

Müracaatı, Tespiti, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Müracaat şekli

MADDE 7 - (1) Yardım talebinde bulunmak isteyenler, dilekçeyle Belediye’ye başvurabilirler. Müracaatlar muhtaç kişilerin kendisi tarafından yapılacağı gibi zabıta, polis gibi kolluk kuvvetleri, muhtar, vatandaşlar ve dernekler tarafından da yapılabilir. Ayrıca basında çıkan haberler de ihbar olarak değerlendirilir.

Müracaatların tespiti, incelenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 8 - (1) Sosyal yardım hizmeti almak üzere müracaatta bulunan muhtaç kişiler hakkında en az iki Sosyal İşler Birimi görevlisi ile bir Zabıta görevlisi tarafından kişinin ikametgâhı ve çevresi incelenerek Sosyal Yardım Tespit Raporu hazırlanır.

(2) Nakdi yardım başvuranı içeren evraklar müdürlükçe Sosyal Yardım Tespit Raporu ile birlikte değerlendirilmek üzere Sosyal Yardım Değerlendirme Kuruluna gönderilir.

(3) Yönetmelikte belirtilen kişilerce yapılan müracaatlarda, müracaatçının ne tür yardım modelinden yararlanacağı Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından belirlenir ve muhtaçların onurlarını zedelemeyecek şekilde gizli olarak değerlendirilir.

(4) Yardıma muhtaç olduğunun tespiti yardım alacağı anlamına gelmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunun Tanımı, Görev ve Yetkileri

Sosyal yardım değerlendirme kurulunun tanımı, görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu, Belediye Başkanının görevlendireceği bir Başkan Yardımcısı, Meclis Kararı ile belirlenmiş Sosyal İşler Komisyonu üyeleri ile belediyede sosyal hizmet ve yardımlardan sorumlu birim sorumlusundan oluşur.

(2) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu, bu yönetmelik hükümlerine göre nakdi yardım başvurusu alınmış olup Belediye tarafından Sosyal Yardım Tespit Raporu hazırlanmış muhtaç kişilerin durumlarını değerlendirerek yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımın miktarı, süresi ve şekli ile ilgili uygunluk kararı verir,

(3) Hizmet standartları tablosunda talep edilen belgeler gereği gerekli seçim ölçütlerini belirler,

(4) Kurulun sekretarya işleri Sosyal İşler Birimi tarafından yapılır. Kurulun Başkanı ilgili başkan yardımcısıdır.

(5) Değerlendirme Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

(6) Değerlendirme Kurulu, kurul başkanının çağrısı veya kurul üyelerinin en az üçünün talebi üzerine gerekli oldukça toplanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yardım Türleri, Sosyal Yardımlardan Faydalanma

ve Gerekli Belgeler

Yardım türleri

MADDE 10 - (1) Nakdi yardımlar;

a) Belediye dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, kimsesiz, özürlüler, öğrenciler ve asker ailelerine sosyal, sağlık ve ekonomik sorunların çözümüne yardımcı olabilmek amacıyla nakdi yardımda bulunabilir.

b)Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu görüşü ile nakdi yardım yapılabilecek kişi ve ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş vb. çek, akıllı kart, kart kontörü vb. kart dağıtılabilir. Bu çekler veya kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek veya tüzel kişiler ile sözleşmeler yapılabilir. Bu sözleşmelerde bulunan hükümler çerçevesinde alınan mal ve hizmetin bedeli ödenebilir.

c) Maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen ve/veya zorlanan orta öğretim ve yükseköğretim öğrencilerine burs niteliğinde olmayan geçici ve karşılıksız nakdi yardım yapılabilir. Yardım, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü üzerinden, ortaöğretim öğrencilerine bankaya açtırılacak hesap üzerinden yapılır.

ç) Yapılacak nakdi yardımların miktarı ve süresi müdürlüğün teklifi üzerine veya re’sen Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak değerlendirilir.

d) Afetlerden zarar görenlere Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek miktarda nakdi yardım yapılabilir.

e) Nakdi yardımlar bütçede belirtilen miktar doğrultusunda belirlenen kişi sayısı sınır kabul edilerek gerçekleştirilir. Nakdi yardımlara ilişkin hedeflenen kişi sayısı yıl içerisinde bir veya birkaç kez başvuru dönemi açılarak tamamlanabilir.

f) Nakdi yardımlar, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nun uygunluk kararı, harcama yetkilisi ve belediye başkanının onayı ile yapılır.

(2) Ayni yardımlar;

a) Bu yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere gıda, sıcak yemek, süt, yakacak, giyecek, kırtasiye, ilaç, tıbbi araç – gereç, kent içi ulaşım, içme suyu, engellilerin kullanımına yönelik araç-gereç ve protezler ile kitap ve öğrenci tören kıyafetleri gibi ayni yardımlarda bulunulabilir.

b) İlk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik ayni yardımlar için okul müdürlükleri veya Milli Eğitim Müdürlüklerince öğrencinin ihtiyaç sahibi olduğunun resmi yazı ile bildirilmesi yeterlidir.

c) Ayni yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği yapılabilir.

ç) Doğal afet, yangın, su baskını vb. sebeplere dayanan konut hasarları gibi durumlarda tamir, bakım ve onarım yardımları yapılabilir.

d) Ayni yardımlar bir defada veya periyodik olarak yapılabilir.

e) Ayni yardımlar belediye başkanının vereceği onay ile yapılır.

Sosyal yardımlardan faydalanma

MADDE 11 - (1) Belediye tarafından sosyal yardım karşılığı yapılan ayni ve nakdi yardımlar karşılıksızdır. Ayni ve nakdi nitelikteki sosyal yardımlardan bu Yönetmelik esaslarına göre muhtaçlığı tespit edilen kişiler ve aileler faydalanır. Sosyal yardımların yapılmasında kişilerin diğer kaynaklardan elde ettikleri yardımlar dikkate alınır.

(2)Yapılan incelemeler sonucunda yardım almaya hak kazananlar yıllık olarak başvurularını yenileyeceklerdir. Başvurusu kabul edilerek yardım almaya hak kazanan ihtiyaç sahipleri bir dahaki başvuru döneminde başvurusunu yenilemediği takdirde yardım hakkını kaybeder.

(3) Yardım süresi dolan evden çıkamayacak durumda bulunan engelli ve yaşlılar ise başvuru döneminde Sosyal İşler Biriminden işlemlerinin evlerinde yürütülmesi için yardım talebinde bulunabilirler.

(4) Başvuru sonrasında yardım almaya hak kazanan kişinin bir (1) yıllık süre içerisinde mali durumunda herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliği belediyeye ibraz etmesi zorunludur. Aksi halde belediye tarafından yardım süresi içerisinde yapılan araştırmalar sonucunda değişikliğin tespit edilmesi halinde yapılan yardımların bedeli, ilgilisinden tahsil edilerek hakkında yasal işlem yapılır.

Gerekli belgeler

MADDE 12 - (1) Sosyal yardım hizmeti alacak olan muhtaç kişilerden aşağıdaki belgeler istenir;

a) Dilekçe,

b) Yardım türlerine göre Belediye tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin hizmet standartları tablosunda belirtilen esaslar göz önünde bulundurularak istenilecek belgeler.

(2) Ancak Müdürlüğün uygun görmesi halinde Zabıta veya Müdürlük personeli marifetiyle yerinde yapılacak inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu ve kimliği tespit edilenlerden başka belge istenmeksizin yardım yapılabilir.

Ayni yardımlarda satın alma işlemleri

MADDE 13 - (1) Hizmet ve yardımlarda kullanılacak mal, hizmet ve malzemelerin alımında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

Ayni yardımların dağıtımı

MADDE 14 - (1) Belediye tarafından bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan gıda, yakacak, giyecek, kırtasiye malzemesi ve benzeri ayni yardımlar, belediye personeli ve gönüllüler aracılığıyla belediye araçları veya hizmet alım yöntemiyle kiralanan araçlar ile muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır.

(2) Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir.

(3) Ayni yardımların dağıtımı üçüncü şahıslardan hizmet alımı şeklinde yaptırılabilir. Temel ihtiyaç konusu yardımlar, ihtiyaç maddelerinin belediye tarafından temin edilip dağıtılması veya belirlenmiş harcamalar için kullanılabilecek şekilde madde 10’da belirtildiği üzere yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Sosyal Yardımların Verilmesi ve Kesilmesi

Sosyal yardımların verilmesi

MADDE 15 - (1) Sosyal yardımlar için her yıl bütçe imkânları ölçüsünde yeterli kaynak ayrılır. Bu kaynaklar muhtaç kişilere ayni ve nakdi yardım karşılığı sosyal hizmet ve yardım olarak adaletli bir şekilde dağıtılır.

Sosyal yardımların kesilmesi

MADDE 16 - (1) Gerekli evraklarda gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde ve yardım esnasında kişinin mali durumunda iyileşme olması halinde yardım kesilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Dosya İşlemleri ve Tutanaklar

Dosya işlemleri

MADDE 17 - (1) Sosyal yardım talebinde bulunan herkese bir dosya açılır ve tüm evrakları buradan takip edilir. Yardım almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi kişilerin tüm evrakları dosyalanarak saklanır.

Tutanaklar

MADDE 18 - (1) Kişilere yapılacak her türlü sosyal hizmet ve yardımlar için teslim ve tesellüm tutanakları tanzim edilir ve dosyası saklanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlük, Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 19 - (1) Sayıştay’ın görüşü alınan bu yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 20 - (1) Bu yönetmelik ile 07/09/2005 tarih ve 2005/294 Karar nolu Öğrenim Yardımı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

MADDE 21 - (1) Bu Yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

ÇANAKALE BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI